2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edilen yapım işlerinden geçici kabulü yapılanların ilgili duran varlık hesaplarına aktarılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 204’üncü maddesinde;

Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

“Hesabın İşleyişi” başlıklı 205’inci maddesinin (b) bendinde ise:

Alacak

1) Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir. (…)”

Hükümleri yer almaktadır.

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere yeni bir yatırıma başlandıktan sonra, ilk hakedişten başlamak üzere söz konusu yatırıma ait tüm hakediş tutarlarının, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına borç kaydedilmesi; ilgili yatırım tamamlanıp geçici kabulünün yapılması ile birlikte bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, aşağıda yer alan tabloda ayrıntısı gösterildiği üzere 2021 yılında geçici kabulü yapılarak tamamlanan işlere ilişkin toplam 3.580.248,10 TL’lik tutarın 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmeye devam edildiği, ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 9: Geçici Kabulü Yapılıp İlgili Hesaba Aktarılmayan İhaleler

İhale Kayıt No.

İşin Adı

İhale Tarihi

Geçici Kabul Tarihi

Hakediş Bedeli (TL)

2021/50820

İlçe sınırları dahilindeki mahallere 60.000 m2 8 lik kilit parke taş, 10.000 m2 6 lık kilit parke taş, 10.000 m2 beton bordür ve 2.000 metre 30 x 10 x serbest boy beton oluk döşeme yapım işi

22.02.2021

26.11.2021

2.842.321,56

2021/14981

Ayvalık İlçesi Galifo Mevkii Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki 2037 ada 131 parsel içerisinde Cennet Tepesi olarak anılan toplam 553 m2 alanda, 101 m2 kapalı alan ve 452 m2 teraslı çelik prefabrik kafeterya ve çevre düzenlemesi yapılması yapım işi

02.02.2021

31.08.2021

737.926,54

Toplam

3.580.248,10

Bu durum, 2021 yılı Bilançosunda 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 3.580.248,10 TL olması gerekenden fazla, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının 2.842.321,56 TL, 252 Binalar Hesabının ise 737.926,54 TL eksik gösterilmesi suretiyle hataya neden olmuştur.

Her ne kadar Belediye tarafından düzeltme kaydı yapıldığı bildirilmişse de 2022 yılında yapılan işlemin 2021 yılı mali tablolarında oluşan hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır.

Mali tabloların doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunmasını teminen 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edilen yatırımlardan geçici kabulü yapılmak suretiyle tamamlananların ilgili olduğu maddi duran varlık hesabına aktarılması gerekmektedir.