2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı işlemleri için yapılan harcamaların ilgili belediyelerden tahsil edilmediği görülmüştür.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Yağmur sularının uzaklaştırılması” başlıklı 25’inci maddesinde yağmur sularının uzaklaştırılmasına dair tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesine ilişkin harcamaların ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla su ve kanal idareleri tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.

Büyükşehirlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin tek merkezden yürütülmesi için büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idareleri kurulmuş ve bu hizmetleri yürütmek, dere ıslahını yapmak gibi görevler buna paralel olarak su idarelerine verilmiştir. Buna göre bağlı idareler tarafından yağmur suları ve dere ıslahı için yapılan harcamaların ilgili belediyelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, İdarenin yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı işlemleri için 2020 yılı sonu itibarıyla 193.992.766,45-TL ve 2021 yılı içerisinde 32.317.762,28-TL olmak üzere toplam 226.310.528,73-TL harcama yaptığı, İdareden alınan bilgilere göre yapılan bu harcama tutarından 215.248.674,74 TL’lik kısmının mahsup edildiği, kalan 11.061.853,99 TL’sinin ise tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla İdarenin mahsup edilen kısım haricinde kalan 11.061.853,99-TL’lik yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı işlemleri için yapılan harcamalarına ait alacağının tahsil edilmesi için takip işlemlerinin yapılması gerekmektedir.