2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin Başkanlık Makamının yanı sıra Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bütçelerine ödenek konulmak suretiyle kullanıldığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Aynı Kanun’un 60’ıncı maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmaktadır.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde bu Yönerge’nin, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsadığı; 3’üncü maddesinde ise temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde Belediye Başkanının üst yönetici sıfatı ile belediyeyi temsile yetkili olduğu ve bu giderlerin Başkanın takdir yetkisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediye Başkanının takdir ve yetkisinde olan temsil, ağırlama ve tören giderleri için Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bütçelerine sırasıyla 3.000.000,00-TL, 2.300.000,00-TL, 30.000,00-TL ve 40.000,00-TL ödenek konulduğu ve bu kapsamda söz konusu müdürlüklerden yıl içinde toplam 2.913.088,81-TL harcama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla Belediye Başkanı tarafından kullanılacak temsil, ağırlama ve tören giderleri ile ilgili harcamaların Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine konulan ödeneklerden karşılanması, dolayısıyla diğer müdürlüklere bu tertipten ödenek konulmaması gerekmektedir.

İlgili Sorular:

– Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin başkanlık makamı dışında belediyenin diğer birimlerinde harcama yetkilileri tarafından kullanılması mümkün müdür?

5393 sayılı Kanun ve “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi” kapsamında, temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin, başkanlık makamı dışında diğer belediye birimleri tarafından kullanılması mümkün değildir.