2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulmadığı, sözleşmelerde buna ilişkin yaptırım hükümlerinin düzenlenmesine rağmen cezai müeyyidelerin uygulanmadığı görülmüştür.

Belediyenin yapım işlerine ait sözleşmelerinin 23’üncü maddelerinde; yüklenicinin hangi teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorunda olduğu, teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlerin uygulanacağı ve bu hususlara uyulmaması durumunda hangi cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasında; yüklenicinin sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile diploma, meslek odası kayıt belgesi ve noterden alınan taahhütnameyi Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde idareye sunmak zorunda olduğu belirtilmiş, teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin idareye süresinde sunulmaması halinde, söz konusu personelin iş başında bulundurulmadığı kabul edilerek, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezaların uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, ihale edilen yapım işlerinin genelinde iş yerinin tesliminden itibaren on gün içinde teknik personel bildirimi ile birlikte idareye sunulması gereken belgelerin bir kısmının idareye sunulmadığı tespit edilmiştir.

Teknik personele ilişkin diploma, meslek odası kayıt belgesi ve noterden alınan taahhütnameyi içeren belgelerin sözleşmedeki hükümler doğrultusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasına uygun bir şekilde ve süresinde sunulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresince, yüklenicilerden teknik personel taahhütnamesinin 10 gün içerisinde teslim edilmesinin istenildiği, uyarılara rağmen 10 günlük süreyi geçiren yüklenicilere gecikme cezası uygulandığı ifade edilmişse de; 2021 yılında ihale edilen yapım işlerinin genelinde iş yerinin tesliminden itibaren on gün içinde teknik personel bildirimi ile birlikte idareye sunulması gereken belgeleri sunmayan yüklenicilere sözleşmelerinde öngörülen gecikme cezalarının uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulması, usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezaların uygulanması gerekmektedir.