BLOG DOKÜMAN

 

“2) Teklif fiyatı sınır değerin altında olan isteklilerin sadece ikisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilip, diğer aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden açıklama istenilmemesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2’nci maddesine aykırı olduğu, …

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,  

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra; 

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur: 

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. 

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması,  

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Yerleşkesinde bulunan A Blok 6. kat ve 8. Katta çeşitli tadilatların yapılması işi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

e) Miktarı: Bakanlığımız Merkez Yerleşkesi A Blok 6. kat ve 8. Katta, uygulama projeleri ve planlara göre; inşaat, elektrik ve mekanik işlerini kapsayan çeşitli tadilatların yapılması…

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.” düzenlemesi,  

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir…” düzenlemesi,  

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,  

Bahsi geçen Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “…36.1.1. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı ihalelerde, aşırı düşük teklif sahibi tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları ve ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.  

İnceleme konusu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, 02.03.2023 tarihinde yapılan ihaleye 27 isteklinin katıldığı, söz konusu istekliler arasından sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen isteklilere idare tarafından 03.03.2023 ve 22.03.2023 tarihli, “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumlarının yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıların gönderildiği, bahse konu yazılarda “…Tekliflerin değerlendirilmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, idari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olarak… tarihine kadar idaremize sunmanız ve aşırı düşük teklif açıklamalarınızı… tarihine kadar sunmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.  

Bahsi geçen yazılar üzerine söz konusu isteklilerden Cansu Gizem Doğan ve Oğuz Samur’un aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, söz konusu yazının gönderildiği diğer isteklilerin ise herhangi bir aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı, 22.03.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Cansu Gizem Doğan üzerinde bırakıldığı, Oğuz Samur’un ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.  

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değerin hesaplanacağı ve teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği, idarenin belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceği ve bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği,

bu bağlamda aşırı düşük açıklama talebi yazısının teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen tüm isteklilerden istenilmesi gerektiği anlaşılmakta olup

söz konusu ihale kapsamında aşırı düşük teklif açıklamasının teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen tüm isteklilerden istenilmesine rağmen sadece iki isteklinin yazılı olarak açıklamada bulunduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iki istekli dışında diğer isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmemesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.2’nci maddesine aykırı olduğu şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr