2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Taşınmazlara ayrılan amortismanların hatalı olarak uygulandığı ve “amortisman defterinin” tutulmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinde bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir. Adı geçen Yönetmelik’in 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliği ve işleyişinin açıklandığı 202’nci ve 203’üncü maddelerinde ise söz konusu hesabın maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı ve maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yılsonunda bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik’in 491’inci maddesinde de Belediye tarafından tutulması gereken defterler arasında Duran Varlık Amortisman Defteri sayılmış, 04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Amortisman ve Tükenme Paylarına İlişkin 47 sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesinde de amortismana tabi her bir varlığın Yönetmelik’in ekinde yer alan Duran Varlıklar Amortisman Defterine kaydedileceği belirtilmiştir.

Belediyenin varlıkları ve varlıklarına yönelik amortisman kayıtlarının incelenmesi neticesinde bazı varlıklara yönelik hiç amortisman ayrılmadığı, bazı varlıklar için ise muhasebe kayıtlarında yer alan değerinden daha yüksek amortisman ayrıldığı tespit edilmiştir.

Belediyeye ait varlıkların faydalı ömürlerinin takibinin sağlanabilmesi için amortisman kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulması gerekmektedir. Belediyenin taşınır ve taşınmazlarına yönelik amortismanların “Amortisman Defterinde” tutulması ise varlıkların faydalı ömürlerinin takibini kolaylaştırarak sahip olduğu varlıkların değerinin güncel ve doğru olarak izlenmesine katkı sağlayacaktır.

Belediye söz konusu hususun 2022 yılı içerisinde düzeltildiğini ifade etmişse de bu düzeltme, Belediyenin 2021 yılı mali tablolarının hatalı görünmesine engel olmamıştır.

Amortismanların hatalı muhasebeleştirilmesi Belediyenin Bilançosunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında, Faaliyet Sonuçları Tablosunda ise 630 Giderler Hesabında yer alan tutarların hatalı görünmesine yol açmıştır.