2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından yapılan taşınmaz kiralamalarına ilişkin ihalelerde şartname bedellerinin yüksek belirlendiği görülmüştür.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmektedir.

Aynı Kanun’un “İlkeler” başlıklı 2’nci maddesinde; bu Kanun’un yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu; “Şartnamelerin verilmesi” başlıklı 12’nci maddesinde de; ihalesi yapılacak işe ait şartnameler ve eklerinin, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili idarelerce hazırlanacağı, tasdikli örneklerinin bedelsiz veya özelliklerine göre idarelerce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verileceği ve şartname ve eklerinin idarede bedelsiz görülebileceği belirtilmektedir.

Belediye tarafından yapılan taşınmaz kiralamalarına ilişkin ihalelerde şartname bedellerinin çoğunlukla 5.000 TL olarak, bazılarının ise 1.000 TL veya 10.000 TL olarak belirlendiği görülmektedir. Ancak, ihalesi yapılan kiralamalara ait şartname bedellerinin yüksek belirlenmesi, ihaleye katılan firma sayısının az olmasına neden olacağından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilkelerinden olan rekabetin sağlanması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Taşınmaz kiralama ihalelerinde şartname bedelinin rekabeti sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, belediye tarafından, şartname bedellerinin rekabeti sağlayacak şekilde belirleneceği belirtilmiştir.