2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyede taşınır mal kapsamında tanımlanan bazı “Tesisler”in 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekirken doğrudan giderleştirildiği veya hatalı muhasebe hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde tesis kavramının tanımı yapılmıştır. Buna göre tesis “Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan sistemleri.” ifade etmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 194’üncü maddesine göre; kurumların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentilerinin 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında izlenmesi gerekmektedir. Yönetmelik’in 195’inci maddesinde ise bu hesaba ilişkin borç ve alacak kayıtları sayılmıştır

Yapılan incelemede, Belediyedeki 2012 yılında satın alınan elektronik telefon santrallerinin doğrudan giderleştirildiği, kameralı güvenlik sistemlerinin ise 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı yerine 255.02.05 hesap kodunda takip edildiği, dolayısıyla söz konusu taşınırların 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 2021 yılı Hesap Planına uygun olarak tam ve doğru şekilde muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu taşınırların 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında ilgili alt kodlara kaydedilerek aktifleştirilmesi gerekirken 630 Giderler Hesabı ile doğrudan giderleştirilmesi veya hatalı muhasebe hesabına kaydedilmesi sebebiyle 2021 yılı Bilançosu 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı ve 255 Demirbaşlar Hesabı itibarıyla doğru ve güvenilir bilgi sunmamaktadır.