2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Taşınır işlemlerine ilişkin kayıtlar üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı bazı hususların bulunduğu görülmüştür.

• Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler” başlıklı 32’nci maddesinde, kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonu itibari ile Yönetmelik ekinde yer alan “Sayım tutanağı” düzenlenmek suretiyle fiili sayımlarının yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemeye rağmen harcama birimleri tarafından 2021 yıl sonu sayım işlemlerinin yapılmadığı ve “Sayım tutanağı” düzenlenmediği görülmüştür.

•      Mezkûr Yönetmelik’in “Belge ve cetveller” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli’nin “Gelecek Yıla Devir” sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında hazırlanması gereken Sayım Tutanağı’nın “Sayımda Bulunan Miktar” sütununda gösterilen miktara eşit olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Harcama birimlerine ait 2021 yıl sonu Sayım Tutanağı’nın bulunmaması nedeni ile söz konusu eşitliğin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin tespit yapmak mümkün olamamıştır.

•      Yönetmelik’in “Defterler” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre taşınır işlemlerinde tutulması gereken defterler arasında sayılan ve taşınır malzemelerin takip ve kontrolünün sağlanabilmesi açısından son derece önemli verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen Tüketim Malzemeleri Defteri ile Dayanaklı Taşınırlar Defteri’nin harcama birimleri tarafından tutulmadığı tespit edilmiştir.

•      Mezkûr Yönetmelik’in “Belge ve cetveller” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, demirbaşlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj ve servislere tahsis edilenler için Dayanıklı Taşınırlar Listesi’nin düzenlenmesi öngörülmüştür. Benzer düzenleme Yönetmelik’in “Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi” başlıklı 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasında da mevcuttur. Bununla birlikte Yönetmelik’in “Devir işlemleri” başlıklı 33’üncü maddesinin dördüncü fıkrasından, söz konusu listelerin bahsi geçen ortak kullanım alanlarında asılı bulunması gerektiği de anlaşılmaktadır. Kurumda, ortak kullanım alanlarına tahsis edilen yazıcı, mobilya ve halı gibi demirbaşlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenmediği görülmüştür.

•      Yönetmelik’in “Dayanıklı taşınırların numaralanması” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında, giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verileceği ve bu numaranın yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen, Kuruma ait dayanaklı taşınırlar için verilen sicil numaralarının taşınırların üzerinde belirtilmediği tespit edilmiştir.

•      Mezkûr Yönetmelik’in “Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri” başlıklı 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde ifade edildiği üzere, harcama yetkilileri tarafından asgari stok seviyesi belirlenmesi gerekirken incelenen Kurum ambarlarına yönelik olarak herhangi bir asgari stok seviyesinin belirlenmediği görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sorumluluk” başlıklı 5’inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca harcama yetkililerinin, taşınır kayıtlarının ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getireceği de aynı maddede belirtilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, bulguda bahsi geçen eksikliklerin nedeni olarak eski yazılım programları gösterilmiş ve gelecek dönemlerde söz konusu problemlerin giderilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda maddeler halinde sayılan eksiklikler dolayısı ile harcama yetkililerinin, taşınır kayıt ve kontrol süreçlerine ilişkin sorumluluklarının tam anlamı ile yerine getirilmediği tespit edilmiş olup söz konusu eksikliklerin giderilerek taşınır işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir.