2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından tahakkuk ettirilmesine rağmen bazı alacaklar için tahsil amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmadığı tespit edilmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Ödeme zamanı ve önce ödeme” başlıklı 37’inci maddesine göre amme alacakları hususi kanunlarında belli zamanlarda ödenmesi gerekmektedir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

Anılan Kanun’un “Ödeme emri” başlıklı 55’inci maddesi;

Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114’üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

…” şeklindedir.

Ayrıca mezkûr Kanun’un 54’üncü maddesinde “Cebren tahsil ve şekilleri”; 60’ıncı maddesinde “Mal bildiriminde bulunmayanlar” 64’üncü maddesinde “Haciz varakası”; 112’nci maddesinde “Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler” ; 114’üncü maddesinde “İstenecek bilgileri vermeyenler” ve 115’inci maddesinde “Suçların takibi”ne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Diğer taraftan haciz işlemlerine ilişkin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlemeler bulunmaktadır.

Belediye tarafından tahsil edilmesi gereken Belediye alacakları için yukarıda bahsi geçen kanuni süreçlerin yerine getirilmesi ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün borcunu ödemeyen kişiler hakkında borcun ödenmesi ve yasal işlemlerin başlatılabilmesi için “Ödeme Emirlerini” zamanında düzenleyip daha sonra bu borçluları Hukuk İşleri Müdürlüğüne havale etmesi gerekmektedir.

Yapılan tüm bu işlemler neticesinde hala borçlu borcunu ödemiyor veya borçluya ulaşılamıyorsa artık Belediyenin yapması gereken, anılan Kanunun öngördüğü şekilde alacaklı amme idaresinin o mahaldeki en büyük memuru tarafından Cumhuriyet Savcılığına ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tablo 11:Gelecek Yıla Devreden Tahakkuklar

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının Bakiyesi (A)

20.688.463,28

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına Kayıt Edilmeyen Alacaklar (B)

4.590.656,83

Toplam: C = (A + B)

25.279.120,11

Mali Hizmetler İcra Müdürlüğünce İcra Takibi Başlatılan Alacaklar: (D)

0

Hukuk Müdürlüğünce İcra Takibi Başlatılan Alacaklar: (E)

0

İtiraz Davası Açılan Alacaklar: (F)

0

Kalan (İcra Takibi Başlatılmayan Alacaklar): G = C – (D + E + F)

25.279.120,11

Kamu İdaresi cevabında, tahakkuk ve tahsilat birimlerinin yeniden oluşturulduğu borç takibinin sağlıklı yapılması için gerekli çalışma başlatılacağı belirtilmiştir.

Belediye gelirlerini tahsil edebilmesi için tahsil edilmeyen alacaklar için icra takibinin başlatılması sağlanmalıdır.