2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

İdare bünyesinde yer alan içme suyu pompalarından biri için sanayi abone grubu yerine ticarethane abone grubu üzerinden elektrik bedeli ödendiği, su pompaları ve asfalt plant şantiyesine ait elektrik abone gruplarının “603 Serbest Resmi” ve “618 Serbest Resmi” abone gruplarından “619 Serbest Resmi” abone grubuna dönüştürülmesinin İdare için daha avantajlı olacağı görülmüştür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 5999-3 sayılı Kararı ile 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 3’üncü maddesinde “Sanayi” abone grubunun, 7’nci maddesinde ise “Ticarethane” abone grubunun tanımı yapılmıştır.

Mezkûr Usul ve Esaslar’ın “Sanayi abone grubu” başlıklı 3’üncü maddesinin yedinci fıkrasında; gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve arıtma tesisi olduklarını ilgili mercilerce belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesislerinin madde metninde belirtilen şartlar dâhilinde sanayi abone grubunda değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde sanayi abone grubunda yer almak için gerekli prosedürleri tamamlayan mahalli idareler bünyesinde yer alan arıtma tesisleri, daha avantajlı olan sanayi abone grubu tarifesinden elektrik enerjisi temin edebilecektir.

İdareye ait içme suyu pompaları, asfalt plant şantiyesi ve atıksu arıtma tesisine ilişkin elektrik abone grupları üzerinde yapılan incelemelerde;

-2 su pompasında ve asfalt plant şantiyesinde, serbest tüketici sıfatıyla tedarikçi ile “603 Resmi Serbest” abone grubunda sözleşme yapıldığı,

-2 su pompasında, serbest tüketici sıfatıyla tedarikçi ile “618 Resmi Serbest” abone grubunda sözleşme yapıldığı, fakat aynı abone gurubunda farklı tarife uygulandığı,

– 1 su pompasında (10127216 abone nolu), tek terimli, tek zamanlı, alçak gerilim, ticarethane grubundan enerji alındığı, bu tarifenin kw başına en yüksek tarife olduğu,

-Atıksu arıtma tesisinde ( 10081936 abone nolu) serbest tüketici sıfatıyla tedarikçi ile “619 Resmi Serbest” abone grubunda sözleşme yapıldığı, bu tarifenin kw başına en düşük tarife olduğu,

– “619 Resmi Serbest” abone grubuna ait kw başına enerji bedelinin, EPDK tarafından onaylanan perakende, tek zamanlı, tek terimli, orta gerilim sanayi abonesine ait kw başına enerji bedelinden de düşük olduğu, görülmüştür.

Elektrik abonelerinin halihazırda kullandığı enerji bedelleri ile, “619 Resmi Serbest” abone grubuna ya da EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanacak faaliyet bazlı perakende, tek zamanlı, tek terimli, orta gerilim sanayi abone grubuna geçmeleri halinde, kw başına ödenecek enerji bedelinin ne kadar azalacağına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 12: Abone Gruplarına Göre Kw Başına Enerji Bedelleri ve Bedel Farkları

Abone No

Abone Grubu

Tüketim Cinsi

(1) Halihazırda 

Ödenen Birim Fiyat (kr/kw)

(2) Sanayi Tek terim Tek Zaman 

OG Birim Fiyat (kr/kw)

(3)

619 Serbest Resmi 

Birim Fiyat (kr/kw)

(4)

(3)-(1) Birim Fiyat (kr/kw)

(5)

(2)-(1) Birim Fiyat (kr/kw)

10159390(Su

Pompası)

603 Serbest Resmi

Gündüz, puant, gece

64,9687

63,5338

59,0864

-5,8823

-1,4349

Elekt. Dağ. Bed.

22,7527

12,9281

12,9281

-9,8246

-9,8246

10078554(Su

Pompası)

618 Serbest Resmi

Gündüz, puant, gece

78,8945

63,5338

59,0864

-19,8081

-15,3607

Elekt. Dağ. Bed.

22,7527

12,9281

12,9281

-9,8246

-9,8246

10109866 (Asfalt Plant Şantiyesi))

603 Serbest

Resmi

Gündüz, puant, gece

64,9687

63,5338

59,0864

-5,8823

-1,4349

Elekt. Dağ. Bed.

22,7527

12,9281

12,9281

-9,8246

-9,8246

10127216(Su

Pompası)

tek terimli tek zamanlı tic. ag

Gündüz, puant, gece

95,4877

63,5338

59,0864

-36,4013

-31,9539

Elekt. Reaktif Bed.

37,7446

12,9281

12,9281

-24,8165

-24,8165

10130052(Su pompası)

603 Serbest

Resmi

Gündüz, puant, gece

64,9687

63,5338

59,0864

-5,8823

-1,4349

Elekt. Dağ. Bed.

22,7527

12,9281

12,9281

-9,8246

-9,8246

10111373(Su

Pompası)

618 Serbest Resmi

Gündüz, puant, gece

64,9687

63,5338

59,0864

-5,8823

-1,4349

Elekt. Dağ. Bed.

22,7527

12,9281

12,9281

-9,8246

-9,8246

10081936

(Atıksu Arıtma)

619 Serbest Resmi

Gündüz, puant, gece

59,0864

       

Elekt. Dağ. Bed.

12,9281

       

Kamu idaresi tarafından verilen cevapta, bulgu konusu hususa iştirak edildiği, gerekli çalışmalara başlandığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, enerji giderlerinin azaltılması için, 5 adet su pompasındaki ve asfalt plant şantiyesindeki elektrik abone grubunun “619 Serbest Resmi” abone grubuna dönüştürülmesi, bu mümkün olmuyorsa EPDK tarafından onaylanan perakende, tek zamanlı, tek terimli, orta gerilim sanayi abonesine dönüştürülmesi gerekmektedir.