2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde yer verilen bir takım gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmediği görülmüştür.

Anılan Tebliği’n 5’inci maddesinde; İdareler içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su kayıplarının önlenmesi için; idari ve fiziki su kayıplarının ölçüme dayalı olarak belirlenmesini, şebekenin ve sistemin şartnamelere ve uygulama projelerine uygun yapılmasını, kullanılan malzemelerin standartlara uygun olarak temin edilmesini, sistemde ana basınç bölgesi ve alt bölgelerin oluşturulmasını, şebekede etkili bir basınç ve debi yönetimi ile optimum işletme şartlarının sağlanmasını, sistemin izlenmesi ve kayıt altına alınmasını ve etkili bir su yönetim sistemini sağlamakla yükümlüdür.

Diğer taraftan anılan Tebliğin 6’ncı maddesinde Temin edilen içme suyu hacminin ve debisinin ölçülmesi, 7’nci maddesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri tabanının kurulması, 8’inci maddesinde İzleme sistemlerinin kurulması, 9’uncu maddesinde Şebekenin hidrolik modellemesinin ve kalibrasyonunun yapılması, 10’uncu maddesinde Şebekelerin sahada alt bölgelere ayrılması, 11’inci maddesinde Yazılımlar ve verilerin, ana veri tabanı ile entegre hale getirilmesi ve 12’nci maddesinde İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin entegre yönetimi hakkında detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

– Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri tabanı oluşturulmadığı,

– Scada sisteminin olmasına rağmen sadece depo seviyeleri kontrol edildiği, basınç ölçer vanalar bulunmadığı,

– Yeni yapılan şebeke sisteminde belirli kodlarda basınç kırıcı vana odaları yapıldığı, basınç kırıcı vana odalarında basınca göre sistemin ayarlanması yapılmasına karşılık Scada sistemine entegrasyonun yapılmadığı,

– Şebeke elemanları ve sayaçlar kodlanarak CBS veri tabanına işlenmediği,

tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında, İlbank AŞ tarafından ihalesi yapılan Bitlis Merkez Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatının kapsamında eksiklik ve yenileme çalışmalarının 2022 – 2024 yıllarında tamamlanacağını, tesisat değişim esnasında SCADA sistemine bağlı otomatik kontrol vanaları takılacağı, şebebe elemanlarının CBS’ye aktarılacağı belirtilmiştir.

Belediye tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirtilen yükümlülüklerden yerine getirilmeyenlerin tespit edilerek uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır.