2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şebeke suyu abone sözleşmesi bulunmadığı halde atık su sistemine dahil olan mesken abonelerine ilişkin çevre temizlik vergisi tarifesinin belirlenmesine ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasına rağmen tahsilatının yapılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinde; “Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.” denilmektedir.

29.12.2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nin “Konutlara ait çevre temizlik vergisi” başlıklı 3’üncü maddesinde belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, Tebliğ’de yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirileceği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, şebeke suyu abonesi olmayıp kuyu suyu kullanan mesken abonelerine ilişkin olarak Belediye Meclisince tarife belirlendiği ve 2021 yılında 208 adet meskene toplam 27.389,00-TL tahakkuk yapıldığı; fakat tahakkuk eden bu tutara ilişkin olarak herhangi bir tahsilat yapılmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak söz konusu meskenlere ilişkin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) alınan abone sayısı ile Belediyenin vergi tahakkuk ettirdiği abone sayısı bilgilerinin uyuşmadığı; yerinde inceleme yapılmaksızın ve ASKİ’den bilgi alınmaksızın 2021 yılı başında geçmiş yıl verilerine dayalı olarak tahakkuk işlemlerinin yapıldığı; bu nedenle tahakkuk ettirilen tutarın gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür.

Bu itibarla şebeke suyu abonesi olmayıp kuyu suyu kullanan mesken abonelerine ilişkin tespit çalışmaları tamamlanarak tahakkuk işlemlerinin yapılması ve tahakkuk eden bu tutarların tahsilatının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.