2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

ASKİ tarafından tahsil edilip ilçe belediyelerine gönderilen katı atık toplama bedeli termal su faturalarında tek satırda gösterilerek tahsil edilmesi yerine ayrı bir fatura olarak düzenlenerek su faturalarına eklenmiş, katı atık toplama bedeli olmayan faturalarda ise tebliğ ve tahsil şartları faturanın arkasında yazılması yerine önünde yer almıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun Hesap verme sorumluluğu başlıklı 8’inci maddesinde,

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Kamu kurum ve kuruluşlarında kağıt kullanımı en aza indirilecek” denilmiştir.

Aboneler için termal su faturaları 8 inç (20,3 cm) ve 11 inç (28 cm) olarak düzenlenmekte, 11 inç düzenlenen faturalar su bedelini gösteren faturanın altında ilçe belediyesi adını taşıyan katı atık toplama bedeli faturası ile birlikte 11 inç uzunluğa ulaşmakta, 8 inç düzenlenenler ise tebliğ ve tahsil şartları faturanın önünde yer alıp arka kısmında ise Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yer verildiğinden 8 inç uzunluğa ulaşmaktadır.

5018 sayılı Kanununun amaçlarından birisi de harcamalarda israfı önleyerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak olup, Kanun’da harcama sürecinde yer alan görevliler de kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından sorumlu tutulmuşlardır.

ASKİ tarafından yılda ortalama 8.000.000 adet fatura düzenlenerek abonelere gönderilmekte olup, 2021 yılında kuruma olan maliyetleri ise 8 inç fatura için 22 kuruş + KDV, 11 inçlik fatura için ise 27 kuruş + %18 KDV’dir. Kağıt maliyetinde meydana gelen artışlar ve düzenlenen fatura sayısı göz önünde bulundurulduğunda katı atık toplama bedelinin faturaya satır eklenmesi, tebliğ ve tahsil şartlarının faturanın arka tarafına yazılması suretiyle her iki fatura uzunluğunun yarıya indirilerek fatura düzenleme harcamalarında kayda değer bir azalış sağlanması mümkündür.

Kamu idaresi cevabından, 11 inçe denk gelen faturaların 8 inçe indirildiği, 8 inçlik (20,3 cm) faturalarda ise bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır.

8 inçlik güncel su faturalarının arka tarafında Aydın Büyük Şehir Belediyesinin çalışmalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Su faturasının önünde yer alan tebliğ ve tahsil şartlarının su faturasının arka tarafına alınıp büyükşehir çalışmalarına ilişkin bilgilerin kaldırılması suretiyle su fatura uzunluğunun yarıya indirilek yaklaşık yılda 8.000.000 adet basılan su faturalarında kağıt maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması mümkündür.

5018 sayılı Kanun’da yer alan kamu harcamalarında israfın önlenmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması kriterlerinin yerine getirilmesi ve “Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer verilen kağıt kullanımının en aza indirilmesi düzenlemesine uyulması bakımından 8 inçlik fatura uzunluğu küçültülerek yeniden düzenlenmelidir.