2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26’ncı maddesi kapsamında Belediyenin ortağı olduğu şirkete işletmesi devredilen sosyal tesis niteliğindeki taşınmazın, şirketin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle atıl durumda kalmasına rağmen, devir işleminin iptal edilmediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde kamu kaynağı; borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dâhil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler şeklinde ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

5018 sayılı Kanun, üst yöneticilere de önemli sorumluluklar yüklemiş olup belediyelerde üst yönetici olan belediye başkanının, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden belediye meclisine karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görevleri” başlıklı 38’inci maddesinde belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek başkanın görevleri arasında sayılmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinde de; diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak ile büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemenin büyükşehir belediye başkanının görevlerinden olduğu vurgulanmıştır.

5216 sayılı Kanun’un “Şirket kurulması” başlıklı 26’ncı maddesinde ise; “…Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. …” denilmektedir.

Belediyenin tasarrufunda yer alan Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde yer alan 10.011,00 metrekare yüzölçümlü, sosyal tesis niteliğindeki taşınmaz, 14.12.2018 tarih ve 742 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi kapsamında, Belediyenin hissedarı olduğu (…) AŞ’ye devredilmiştir. Belediye Meclis kararı doğrultusunda bahsi geçen şirket ile Belediye arasında protokol imzalanmış olup şirketin, kendisine devredilen taşınmazın ıslahını yaparak bu tesisi işletmesi veya üçüncü kişilere kiraya verilerek işletilmesini sağlaması hakkında karara varılmıştır. Şirketin bahsi geçen taşınmazı işletmesi veya işlettirmesi neticesinde elde edilen gelirin yüzde ellisinin Belediye payı olarak Belediye hesaplarına aktarılacağı adı geçen protokolde hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, ilgili şirket tarafından protokolün imzalandığı 09.01.2019 tarihinden itibaren devredilen sosyal tesis niteliğindeki taşınmazın ıslahı ve işletilmesi noktasında herhangi bir işlemde bulunulmadığı, taşınmazın Belediyece şirkete devredildiği hali ile metruk ve boş vaziyette bırakıldığı, Belediye ile şirket arasında bağıtlanan protokoldeki şartların yerine getirilmemesine rağmen, Belediyenin devrin iptaline ilişkin herhangi bir tasarrufunun olmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, işletme devri sağlanan taşınmaz üzerinde gerek şirket gerek Belediye tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmaması Belediye açısından gelir kaybına sebep olmaktadır.