2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar kapsamında Sayıştaya sunması gereken defter, kayıt, belge ve bilgileri süresinde göndermediği görülmüştür.

Usul ve Esaslar’ın “Verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitleri” başlıklı 5 ve “Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme yeri ve süresi” başlıklı 6’ncı maddelerinde hangi defter, tablo, bilgi ve belgelerin hangi sürelerde Sayıştaya gönderilmesi gerektiği ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

Hesap dönemi başında; muhasebe birimlerini, muhasebe yetkililerinin adlarını, soyadlarını, unvanlarını ve elektronik posta adreslerini gösterir bilgi formu ve kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir bilgi formunun ocak ayı sonuna kadar,

■ Aylık olarak; birleştirilmiş veriler defterinin, takip eden ayın sonuna kadar,

■ Hesap dönemi sonunda; birleştirilmiş veriler defteri ile geçici ve kesin mizanın, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar (birleştirilmiş veriler defterinde dönem sonunda Sayıştaya verilmesinden sonra herhangi bir kayıt yapıldığı takdirde, en geç Şubat ayı sonuna kadar),

■ İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli veya envanter defterinin Ocak ayı sonuna kadar,

■ Yine hesap dönemi sonunda mali tabloların (bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, öz kaynak değişim tablosu, bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu) takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar aynı Usul ve Esaslar’ın 7’nci maddesinde belirtilen usullere göre Sayıştaya verilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; 2021 yılı boyunca aylık bazda takip eden ayın sonuna kadar gönderilmesi gereken birleştirilmiş veriler defterinin gecikmeli olarak; Ocak ayı sonuna kadar gönderilmesi gereken muhasebe birimi bilgi formu ve banka hesapları bilgi formunun Mayıs ayında; dönem sonu itibarıyla takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar gönderilmesi gereken kesin mizan ve geçici mizanın, taşınır ayrıntılı hesap cetveli ve taşınır icmal cetvelinin Şubat ayında gönderildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresince, söz konusu gecikmelerin mali yılsonu yaşanan yoğunluktan kaynaklandığı ve devam eden süreçte mevzuat hükümlerine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususuna riayet edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, kamu idaresi hesaplarının Sayıştay Başkanlığına verilmesi sorumluluğun gereği olarak Sayıştaya sunulması gereken defter, tablo, bilgi ve belgelerin anılan Usul ve Esaslar’da belirtilen sürelerde gönderilmesi gerekmektedir.