2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket gider evrakları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; Anket A.Ş. ile Futbol Süper Lig kategorisinde mücadele eden profesyonel bir spor kulübü arasında biri 1 milyon TL, diğeri 6 milyon TL olmak üzere iki adet reklam sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda Şirket tarafından ilgili kulübe 2020-2021 sezonu için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 7 milyon TL ödemede bulunulduğu, Şirketin bu reklamlar sonucunda elde ettiği herhangi bir menfaatinin bulunmadığı ve ayrıca sözleşmelerde yer alan Şirket lehine hükümlerden bazılarının gereğinin Spor Kulübü tarafından yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

Anket A.Ş. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesinde de belirtildiği üzere belediyenin görev ve hizmet alanlarında kurulmuş bir sermaye şirketidir. Bu kapsamda belediye ile yakın ilişki içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte ve gelirinin neredeyse tamamını Ankara Büyükşehir Belediyesinden üstlendiği doğrudan hizmet alımları ile yine ABB tarafından kendisine devredilen hafriyat sahalarını işletme işinden kazanmaktadır.

Reklam, bir şirket ve bu şirkete ait faaliyetlerin geniş yığınlara tanıtılması, beğendirilmesi ve böylece Şirket tarafından sunulan mal ve hizmetlerin müşterilerce daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabasıdır.

Anket A.Ş. ve Spor Kulübü arasında yapılan reklam sözleşmesi sonucunda yukarıda yer verilen “Reklam” tanımındaki amaçların hiç birisi tam olarak elde edilememiş, Şirket bu suretle yeni müşterilere ulaşmamıştır.

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi bir anonim şirkettir. TTK’nın 16 ve 18’inci maddelerinde belirtildiği üzere belediye tarafından ticari şekilde işletilmek üzere kurulan kuruluşlar da tacirdir ve her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir.

Kanun’un “Özen ve bağlılık yükümlülüğü” başlıklı 369’uncu maddesinde de yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişilerin, görevlerini tedbirli bir yöneticinin

özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemelerde Şirket tarafından profesyonel bir spor kulübü ile 2020-2021 sezonu için toplam KDV hariç 7 milyon TL bedelli reklam sözleşmesi imzalandığı görülmüştür.

Yukarıda da detaylı olarak belirtildiği üzere, neredeyse tüm işi belediyeden doğrudan aldığı hizmet işini gerçekleştirmek olan Anket A.Ş.’nin reklam faaliyeti ile şirket menfaatine herhangi bir katkı sağlamadığı, dolayısıyla yapılan tüm işlemin haddi zatında gereksiz bir ödeme olduğu açıktır.

Bununla birlikte, imzalanan sözleşmelerde;

•  Kulüp tarafından 1 adet loca ve VİP tribününden 10 adet kombine biletin Şirkete teslim edileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen bu doğrultuda herhangi bir işlemin tesis edilmediği,

•  Kulübün tüm müsabakalarında Şirketin reklamının yayımlanması gerektiği ve buna ilişkin kanıtlayıcı materyallerin fotoğraflanarak dosya halinde Şirkete verileceği belirtilmesine rağmen söz konusu dosya kapsamında yalnızca iki fotoğrafın bulunduğu,

•  Tarafların sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içinde, Şirketin hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve reklam alanlarının kullanımına dair nihai kararı almak amacıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirecekleri hüküm altına alınmış olmasına rağmen bu minvalde herhangi bir görüşmenin gerçekleştirilmediği

tespit edilmiş olup gereği yerine getirilmeyen bu sözleşme hükümlerine rağmen Şirket menfaatleri hilafına ödeme yapılarak basiretli tacir kavramına aykırı işlem tesis edilmiştir.

Ayrıca yapılan sözleşmelerden biri uyarınca ödenecek KDV hariç 6 milyon TL, üç eşit taksite bölünmüş, ilk iki taksit zamanında ödenmiş ancak üçüncü taksit henüz ödeme tarihi gelmeden yaklaşık 1 ay önce ilgili Spor Kulübüne gönderilmiştir. Söz konusu tutarın 1 ay kadar daha değerlendirilme imkânı varken ve sözleşmede erken ödeme konusunda herhangi zorlayıcı bir hüküm bulunmazken Şirket tarafından bu imkândan vazgeçilmesi hayatın olağan akışına, basiretli tacir kavramına ve Şirket menfaatlerine uygun düşmemektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümler, tacirin öngörülü, konusunu bilen, hukuki ve fiili durumları kavrayabilme özelliklerine sahip olmasını gerektirmektedir. Basiretli iş adamı Anket Ankara Kültür Turizm Etkinlikleri Tekstil Temizlik Organizasyon Hizmetleri      10

Restorasyon ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim

Raporu

kavramı iyi niyeti de içine almakla birlikte, iyi niyetten de öte tedbirli bir hareketi, vasat bir şahıstan daha fazla özen gösterme gereğini, ticari hayatın gereklerini ve teamüllerini iyi bilmeyi ve gelecekteki şartları tahmini de ifade etmektedir.

Şirket tarafından, yukarıda ifade edilen hususların gereğinin ilerleyen dönemlerde yerine getirileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Şirketin neredeyse hiçbir menfaatine hizmet etmeyen reklam ve sponsorluk sözleşmelerinden kaçınılması, yapılan tüm sözleşmelerde sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlanmasında Şirket menfaatlerinin azami surette gözetilmesi gerekmektedir.