2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Peşin ödenen taşınmaz kiralama giderleri için 180 Gelecek Aylara Ait Giderler ve 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarının kullanılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 144’üncü maddesinde 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılacağı ve Yönetmelik’in 217’nci maddesinde de 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının, dönem içinde ödenen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik’in 146 ve 219’uncu maddelerinde 180 ve 280 Hesaplarının işleyişleri ayrıntılı şekilde izah edilmiştir. Buna göre peşin ödenmiş giderlerden, içinde bulunulan aya ait olanların 630 Giderler Hesabına borç kaydedilmesi, izleyen aylarda/yıllarda tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin ise 180/280 Hesaplarında izlenmesi gerekmektedir. Her ayın sonunda, giderleştirme işleminin yapılması için 180 Hesabında kayıtlı olan tutarlardan ilgili aya ait olanlar 630 Hesabına borç, 180 Hesabına ise alacak kaydedilir. Dönem sonunda ise 280 Hesabında kayıtlı olan tutarlardan ilgili yıla ilişkin olanların 180 Hesabına aktarılması gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, geçmiş yıllar için yapılan taşınmaz kiralama bedeli ödemeleri haricinde 2021 yılı ve sonrasına ilişkin arsa ve arazi kiralaması için 7.663.022,01-TL ve hizmet binası kiralaması için 641.814,57-TL olmak üzere toplam 8.304.836,58-TL’nin peşin ödendiği ve ödenen bu tutarın tamamının doğrudan 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirildiği; fakat dönemine göre 180 Gelecek Aylara Ait Giderler ve 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla dönemsellik ilkesine aykırı olarak gelecek aylara ve yıllara ilişkin olarak peşin ödenen taşınmaz kiralama giderlerinin tamamının 630 Hesabında giderleştirilmesi sonucunda 2021 yılı Bilançosunda, 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı ile 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı, Faaliyet Sonuçları Tablosunda da 630 Giderler Hesabı itibarıyla hataya neden olunmuştur.