BLOG DOKÜMAN

 

“Paylı mülkiyette, mülkiyet hakkına sahip birden ziyade kişi olmasına rağmen, belirlilik ilkesi gereğince eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkı mevcut bulunur. Eşya üzerindeki bu tek mülkiyet hakkı malikler arasında paylı mülkiyet birliği meydana getirir. Her paydaş mülkiyet hakkının belirli bir payına sahip olur. Paylı mülkiyet hukukî işlem, yetkili idari makamın işlemi, mahkeme kararı veya kanun gereği meydana gelir.

Aynı hususlara Hukuk Genel Kurulunun 14.12.2021 tarihli ve 2017/4-2188 E., 2021/1667 K.; 11.10.2022 tarihli ve 2020/ ( 15 )6-71 E., 2022/1278 K. sayılı kararlarında da yer verilmiştir.

Kural olarak paylı ( müşterek ) mülkiyetin söz konusu olduğu hâllerde ihtiyari dava arkadaşlığı vardır. Ancak Kanun’da düzenlenen bazı hâllerde paylı mülkiyette de ortakların birlikte hareket etme zorunluluğu bulunduğundan, paydaşlar arasında mecburî dava arkadaşlığı durumu söz konusu olabilecektir. Örneğin; TMK’nın “Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar” başlıklı 692/1. maddesi gereğince paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2020/14-250 E. 2022/1503 K.)

Malimevzuat.com.tr