2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda yapı sahiplerinden alınması gereken birim otopark bedellerinin mevzuatta belirtilen şekilde hesaplanmadığı, otopark bedellerine ilişkin tahsilat makbuzu ile ilgili işlemlerde mevzuata uygun hareket edilmediği görülmüştür.

Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre;

Birim otopark bedeli: (A + B ) x 20 m2 x Y formülü ile hesaplanır.

A: Birim otopark bedeli arsa payını ifade eder ve otopark arsalarının emlak vergisi değerinin, planda belirlenen katlar alanı hesabına konu alana bölünmesi ile tespit edilir.

B: Birim otopark bedeli yapı payını ifade eder. Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl için yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğlerde yer alan otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeldir.

20 m2: Binek otolar dikkate alınarak belirlenen manevra alanı dâhil en az birim park alanını ifade eder.

Y: Belediye Meclis Kararı ile belirlenen yerleşme bölgelerinde ayrılan gruplara göre uygulanacak oranı (%100-%60 arası oranı) ifade eder. Batman Belediye Meclisince bu minvalde bir karar alınmadığı için %100 oranın uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.

Yapılan incelemede, Otopark Yönetmeliği hükümleri uyarınca birim otopark bedeli hesaplanırken, formülün “B” kısmının belirlenmesinde 2020 ve 2021 yıllarında;

2019 yılına ilişkin, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen “3’üncü Sınıf Yapılar A Grubu Yapılar” bölümünde yer alan m2 başına 980,00 TL rakamının kullanıldığı, halbuki bu rakamın ilgili genelgelerle 2020 yılında 1.100,00 TL, 2021 yılında da 1.360,00 TL’ye yükseltildiği ve bu rakamların esas alınmasının gerektiği, tespit edilmiştir.

Diğer taraftan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan bedele ilişkin tahsilat makbuzunun mevzuatta belirtilen bilgileri içermediği, tahsilat makbuzunun bir nüshasının yapının ruhsat dosyasında bulundurulmadığı görülmüştür.

22.02.2018 tarih 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin “Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili” başlıklı 12’nci maddesinde, tahsilat makbuzunun, yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı bilgilerini içermesinin yanında, söz konusu makbuzun bir nüshasının yapının ruhsat dosyasında bulundurulması gerektiği belirtilmiştir.

Kamu idaresi tarafından verilen cevapta, ilgili mevzuat gereği mevcut yapı birim maliyetlerine göre hesaplanmaların yapıldığı belirtilse de, bulguda yer alan Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda yapı sahiplerinden alınması gereken birim otopark bedellerinin mevzuatta belirtilen şekilde hesaplanmaması konusu ile otopark bedellerine ilişkin tahsilat makbuzu ile ilgili işlemlerde mevzuata uygun hareket edilmemesi konularına değinilmemiştir.

Sonuç olarak, Otopark Yönetmeliği hükümleri uyarınca alınan otopark bedellerinin hesaplanmasında ve otopark bedellerine ilişkin tahsilat makbuzu ile ilgili işlemlerde mevzuata uygun hareket edilmesi gerekmektedir.