2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

A)Teminatın Geri Alınmaması

Şirket tarafından 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden hisseli bir adet taşınmaz alındığı ve bu taşınmaza ilişkin ileride kesinleşecek proje ortak gideri içinde 3.300.000 TL tutarında teminat mektubu verildiği görülmektedir. Şirket sonrasında taşınmaz hisse devri sözleşmesi ile alınan taşınmazda bulunan hissesini bir yapı kooperatifine devretmesine, taşınmazla herhangi bir hukuki bağının kalmamasına rağmen taşınmaz için verilen teminatın geri alınmadığı tespit edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ankara İli Çankaya İlçesi Dikmen Mahallesinde bulunan 292555/3, 29266/1, 29267/1, 29356/2, 29272/1, 29275/3, 29274/2, 29410/1 nolu parseller üzerindeki 8 adet imarlı arsanın satış ihalesine ortak girişim olarak katılım sağlanmış, 29356/2 nolu parsel 103.512.500,50 TL teklif fiyatı ile ortak girişimin uhdesinde kalmıştır. Sözleşme imzalanmadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin diğer bir şirketi olan PORTAŞ A.Ş., ortak girişim içindeki payının %21,3573’ini BELKA A.Ş.’ye devretmiştir, böylelikle BELKA A.Ş,’nin hissesi toplamda (%38+%21,3573) %60,3573’e ulaşmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hisse oranına karşılık gelen 62.477.375,92 TL tutarında ihale bedeli ödendikten sonra Şirket 26366/2 parseldeki %60,3573 oranındaki hissesini tapu devri yapılmadan önce ortak girişim hisse devri sözleşmesi ile bir konut yapı kooperatifine devretmiştir.

Hisse devri yapılan kooperatif ile Şirket arasında yapılan 07.12.2016 tarihli taahhütnamenin 6’ncı maddesine göre;

“…Konut Yapı Kooperatifi, taşınmazın tapusunun kendi adına tescil edilmesinden itibaren 3 ay içerisinde ihale şartnamesinde geçen proje ortak gider bedeli karşılığı olarak BELKA A.Ş. tarafından verilmiş olan teminat mektubunu, kendi teminat mektubu ile değiştireceğini gayrikabili rücu taahhüt etmiştir.” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesi çerçevesinde, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamalarının proje ortak gideri sayılacağı, gayrimenkul sahiplerinin sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderine katılmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Şirketin devirle birlikte taşınmaz üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı kalmadığı ve kooperatifle yapılan taahhütname gereğince teminatın ilgili kooperatif tarafından yenilenmesi gerektiğinden, verilen teminatın Şirket tarafından geri alınması gerekmektedir.

B)Gecikme Faizi Tahakkuk Ettirilmemesi

Şirket, ortak girişim hisse devri sözleşmesi ile 26356/2 nolu parseldeki %60,3573 oranındaki hissesini ihale bedeli olarak ödenen tutar karşılığında bir kooperatife devretmiş, buna karşılık taahhütnameyle kooperatif tarafından Şirkete yapılacak ödemeler için bir ödeme planı oluşturulmuştur. Şirkete yapılan ödemelerin taahhütnamede belirlenen ödeme planına uygun gerçekleşmemesine rağmen, gecikilen süreler için “120 Alıcılar” hesabına gecikme faizi tahakkuk ettirilmediği tespit edilmiştir.

05.10.2015 tarih ve 49 karar nolu BELKA Yönetim Kurulu Kararında;

İhale konusu konsorsiyum içinden veya dışından herhangi bir özel veya tüzel kişilere ihale bedelinden aşağı olmamak şartı ile sözleşme devri yapılmasına, bu işlemleri gerçekleştirmek içi her türlü masrafların yapılması ve sürecin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir. Yönetim Kurulu Kararındaki yetkiye istinaden Şirketin hissesi bir konut yapı kooperatifine alınan bir taahhütname karşılığında devredilmiştir.

Kooperatif tarafından verilen 07.12.2016 tarihli taahhütnamenin 2’nci maddesinde;

… Konut Yapı Kooperatifi, anılan taşınmazın tapu devrinin adına tescil edilmesinden itibaren 30.gün sonunda 20.000.000 TL, 60 gün sonunda 15.000.000 TL, 90 gün sonunda 15.000.000 TL, 120 gün sonunda 9.000.000 TL ve bakiye kalan 3.477.375.92 TL’lik kısmını da en geç 145. gün sonunda ödemeyi, vadesinde ödeme yapamaması halinde taraflarca belirlenecek vade farkını ayrıca ödemeyi gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt etmiştir.” denilmiştir.

Kooperatif tarafından yapılan ödemeler incelendiğinde belirlenen ödeme tarihlerinde taahhüt edilen tutarların ödemesinin gerçekleştirilemediği görülmektedir. Ödemelerde yaşanan gecikmelere istinaden, sadece anapara tahsilatının yapıldığı gecikme faizi tahakkuk ve tahsilatlarının gerçekleştirilmediği görülmektedir.

Şirket yetkilileri, bulgu konusu hususlarla ilgili kooperatifle yazışma ve görüşmelerin yapılacağını, sonuç alınamaması halinde hukuki yollara başvurulacağını belirtmektedir.