2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, parasal limitlerin altında kalmak amacıyla, kısımlara bölünerek, açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanun’un 32’nci maddesinde ise; harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde;

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez …”

denilmektedir.

Aynı Kanun’un “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 121.405,00 TL’sini, diğer idarelerin 40.443,00 TL’sini aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5.1.2. numaralı maddesinde ise “…4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.” denilmek suretiyle aynı husus tekrar edilerek aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir.

Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesinin yıl içerisinde gerçekleştirilen ve aşağıdaki tabloda örnekleri gösterilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikte olduğu; ancak söz konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Tablo 12: Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Hizmet Alımları

İş Konusu (Hizmet Alımları)

Firmalar

Tutar (TL)

İşlem Sayısı (Adet)

Arazöz Kiralama Hizmet Alımı

A Firması

492.000,00

5

Muhtelif Firmalar

163.800,00

2

Toplam

655.800,00

7

Bakım, Onarım, İşçilik

Muhtelif Firmalar

826.809,83

23

 

Toplam

826.809,83

23

Fotokopi Çekimi Hizmet Alımı

A Firması

144.450,00

4

B Firması

70.800,00

1

Toplam

215.250,00

5

Genel Toplam

1.697.859,83

35

Tablo 13: Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Mal Alımları

İş Konusu (Mal Alımları)

Firmalar

Tutar (TL)

İşlem Sayısı (Adet)

Yedek Parça Alımı Bakım Onarım İşçilik

A Firması

1.420.448,00

13

B Firması

1.336.028,00

12

C Firması

868.935,00

8

D Firması

497.370,00

5

F Firması

406.809,00

4

Muhtelif Firmalar

5.070.029,33

99

Toplam

9.599.619,33

141

Dış Lastik Alımı

A Firması

589.398,00

5

Muhtelif Firmalar

408.246,20

6

Toplam

997.644,20

11

Elektrik Malzemesi Alımı

A Firması

590.174,17

5

B Firması

220.110,50

3

Muhtelif Firmalar

400.153,31

6

Toplam

1.210.437,98

14

Gıda Ve Temizlik Malzemesi Alımı

A Firması

318.382,00

10

Muhtelif Firmalar

104.060,00

3

Toplam

422.442,00

13

Hırdavat Malzemesi Alımı

A Firması

549.714,00

5

B Firması

228.560,00

2

C Firması

238.989,00

3

D Firması

244.489,50

3

Muhtelif Firmalar

601.621,19

11

Toplam

1.863.373,69

24

İnşaat Malzemesi Alımı

Muhtelif Firmalar

880.806,00

8

 

Toplam

880.806,00

8

Led Işıklı Figür Alımı

Muhtelif Firmalar

402.300,00

4

 

Toplam

402.300,00

4

Profil Ve Saç Trapez Alımı

Muhtelif Firmalar

787.977,50

8

 

Toplam

787.977,50

8

Tesisat Malzemesi Alımı

Muhtelif Firmalar

536.319,50

5

 

Toplam

536.319,50

5

Kırtasiye Malzemesi Alımı, Matbu Evrak Alımı, Toner Alımı

A Firması

387.445,00

4

Muhtelif Firmalar

643.379,00

10

Toplam

1.030.824,00

14

Genel Toplam

17.731.744,20

242

Tablo 14: Kısımlara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Yapım İşleri

İşin Tanımı (Yapım İşleri)

Firmalar

Tutar (TL)

İşlem Sayısı (Adet)

Bakım, Onarım ve Tadilat

A Firması

866.826,04

8

B Firması

852.209,13

8

C Firması

652.862,60

6

D Firması

633.414,38

6

E Firması

538.505,92

5

F Firması

419.242,23

4

X Firması

418.560,38

4

Muhtelif Firmalar

2.441.960,45

23

Genel Toplam

6.823.581,13

64

Tablolardan da görüleceği üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesiyle 2021 yılı için her işlem için belirlenen 121.405,00 TL’lik limite uyulmuş olmakla birlikte niteliği itibari ile aynı mahiyette olan yıl içerisinde sürekli tekrarlanan ve yakın tarihlerde yapılan mal alımları, parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.

İdare, yapılan harcamaların uygulama birimleri tarafından muhtelif tarihlerde ve her bir iş ile ilgili gerekçe raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda ivedilikle yapılması gereken ve doğrudan temin limiti içinde kalan talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini, ancak tüm mal, hizmet ve yapım işlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi hususunda gerekli hassasiyetin ve tedbirlerin izleneceğini belirtmektedir.

Bu itibarla, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, ihale usulleri yerine parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.