2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından yapılan mal alımı ihalelerinde muayene ve kabul komisyonu kurulmadan mal alımı işleminin gerçekleştiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, ihaleler sonucunda teslim aldıkları mallar için gerçekleştirilecek muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usuller 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonlarının kurulacağı, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik’in “İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; satın alınan malların, yüklenici tarafından idareye teslimi gerçekleşmedikçe muayene ve kabul işlemlerinin yapılamayacağı belirtilmiştir. Yine Yönetmelik’in “Kabul” başlıklı 25’inci maddesinde; sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandıktan sonra, komisyonun olumlu raporunun İdare tarafından kabul edilmesini takiben, ödemeye ilişkin belgelerin düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde muayene ve kabul komisyon tutanağının ödeme emri belgesine eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Belediye tarafından gerçekleştirilen 2021/242282 No’lu “Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Birimler İçin Malzeme Alımı” işinde muayene ve kabul komisyonunun kurulmadığı, ihale kapsamındaki malların muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilmeden teslim alınarak depoya koyulduğu görülmüştür.

Mal alımlarında muayene ve kabul, İdare tarafından teslim alınacak malların ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olup olmadığının tayini açısından büyük önem ifade etmektedir. Belediye’nin mal alımı ihalelerinde muayene ve kabul komisyonunu kurarak, teslim aldığı malları depoya koymadan önce muayene ve kabul işlemlerini gerçekleştirmesi ve bu kapsamda yapılan ödemelerde ödeme emri belgelerine muayene ve kabul komisyonu tutanağının eklenmesi gerekmektedir.