2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren maden işletmelerince ödenmesi gereken maden payına ilişkin takip ve tahsil sürecinde eksiklikler bulunduğu görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 97’nci maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan payların dışında yıllık satış tutarının binde ikisi nispetinde belediyeye de pay ödenmesi gerekmektedir. Bu pay Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenmelidir.

Yukarıda yer verilen maddede belediye payının, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından belediyeye yatırılması öngörülmüştür. Maden Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, devlet hakkı hazineye her yıl haziran ayının son gününde yatırılmaktadır. Dolayısıyla belediye payının da haziran ayının son gününe kadar belediyeye yatırılmış olması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEG) temin edilen Mamak Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren maden işletmelerinin 2017-2020 yılları arasındaki ocak başı satış tutarları ile Belediyece tahsil edilen maden payı tutarları karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, bazı maden işletmelerinin Belediyeye hiç beyanda bulunmadığı, bazı maden işletmelerinin ise maden payını eksik beyan ettiği görülmüştür.

Belediye konuya ilişkin olarak 4 maden işletmesinden pay tahsilatının yapıldığı diğer işletmeler için ise tahsil sürecinin devam etmekte olduğunu bildirmiştir.

Bu itibarla Belediyenin gelir kaybına uğramamasını teminen; Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren maden işletmeleri ile bu işletmelerin ocak başı satış tutarlarına ilişkin bilgiler MAPEG’den düzenli olarak temin edilmeli ve beyanda bulunmayan veya eksik beyanda bulunan işletmelere ilişkin olarak gerekli tahakkuk ve tahsilat süreçleri başlatılmalıdır.