2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Kredi kartları ile yapılan tahsilatın yasal süresi olan 20 gün içinde mevduat hesaplarına aktarılması gerekirken 22 günde aktarıldıkları tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 109-Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının niteliğini açıklayan 73’üncü maddesinde; banka kredi kartları ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslara uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’nin “Uygulama ve kullanılacak araçlar” başlıklı 5’inci maddesinde; yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Diğer hususlar” başlıklı 12’nci maddesinde; kurumların, bankalarla yapacakları protokollerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlü olduğu ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresinin bir yılı geçmeyeceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, mali kaynaklarının değerlendirilmesi hususunda idareler Yönetmelik hükümlerine riayet etmek zorundadır. Bu sebeple, kredi kartı tahsilatının valör süreleri, geçerliliği en fazla bir yıl olan protokoller vasıtasıyla hüküm altına alınmalıdır.

EGO Genel Müdürlüğü banka hesap ve kayıtları incelendiğinde; çalışılan kamu bankası ile bir protokol yapıldığı, protokolde tahsilatın işlemin yapıldığı günü izleyen günden 40 gün sonra banka hesaplarına aktarılacağının belirtildiği, ancak uygulamada 22 gün içerisinde aktarıldığı görülmüştür.

2021 yılında kredi kartı ile yapılan işlem toplamı 9.972.173,96 TL’dir. Mevcut uygulama ile idare kredi kartı tahsilatından elde ettiği kazançları 2 gün süre ile değerlendirememekte ve kaynaklar üzerinden elde edeceği gelirden mahrum kalmaktadır.

Kredi kartı ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içerisinde kurumun banka hesabına aktarılmasının sağlanması ve protokolün buna uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi tarafından verilen cevapta, kredi kartı ile ilgili yapılacak tahsilatın azami 20 gün içerisinde kurumun banka hesabına aktarımının sağlanması için ilgili banka ile yazışma yapıldığı ifade edilmiştir.