2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından mal ve hizmet alım ihalelerinde yüklenicilerden alınan bazı kesin teminat mektuplarının muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı” başlıklı 434’üncü maddesinde; bu hesabın, muhasebe birimlerine teminat veya depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 436’ncı maddesinde de mezkûr hesabın işleyişi açıklanmış olup, teminat olarak muhasebe birimlerine teslim edilen teminat mektuplarının anılan hesaba borç, 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı’na alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Buna karşılık teminat mektuplarından usulüne uygun olarak ilgililerine geri verilenler ile kısmen serbest bırakılanlar için anılan hesaba alacak, 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı’na ise borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin olarak İdare tarafından yüklenicilerden alınan bazı kesin teminat mektuplarının harcama birimleri tarafından muhasebe birimine gönderilmediği ve bu nedenle muhasebe birimi tarafından söz konusu teminat mektuplarının nazım hesaplarda muhasebeleştirilemediği tespit edilmiştir. Bu durum idarenin 2021 yılı mali tablolarında ilgili hesapların hatalı görünmesine sebep olmaktadır.

Bu yüzden gerek mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak gerekse de teminat mektuplarını sağlıklı bir şekilde takip etmek için İdare tarafından alınan her teminat mektubunun ilgili mevzuat gereği nazım hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, alınan teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarında izlenmesi için ilgili birimlere yazıldığı belirtilmiştir.