2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Bir önceki yıl gerçekleşen borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç bütçe gelirleri üzerinden binde beş oranında ödenecek kalkınma ajansı payının, iki yıl önceki gelirler dikkate alınarak hesaplandığı ve hesaplanan tutarların kalkınma ajansına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun’un “Gelirler ve yönetilecek fonlar” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay, kalkınma ajansının gelirleri arasında düzenlenmiştir.

Ayrıca ilgili madde kapsamında Cumhurbaşkanının belediyeler için belirlenen oranı yarısına kadar indirmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu yetki doğrultusunda 09.09.2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar ile kalkınma ajanslarına aktarılacak payların oranı binde beş olarak belirlenmiştir.

Yapılan incelemede, Belediye tarafından 2021 yılı için aktarılması gereken payın, bir önceki yıl olan 2020 yılı gerçekleşen bütçe gelirleri esas alınmak yerine 2019 yılı gelirleri esas

alınarak hesaplandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu payın yıllar itibariyle aktarılmadığı da görülmüştür.

Bu itibarla bahse konu payın belediyenin borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden hesaplanması ve hesaplanan tutarın ilgili ajansa süresinde aktarılması gerekmektedir.