2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket tarafından yaklaşık maliyeti 1.272.219,00 TL olan 2021/36753 kayıt numaralı “İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Alınması Hizmet Alım İşi” ihalesinin, 26.01.2021 tarihinde davet yöntemi kullanılarak pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği ve ihale sonucunda 1.198.195,00 TL bedel üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan belediye şirketi ile sözleşme imzalandığı görülmüştür.

Yukarıda bahsi geçen ihaleye ilişkin 04.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararında;

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri konusunda Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden temin edilecek hizmet satın alım işinin, şirketin asli faaliyet alanında olması nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılabilmesi hususunda Kamu İhale Kurumuna başvurusu yapılmış, başvuru Kamu İhale Kurulu tarafından 30.12.2020 tarih ve E.2020/19681 sayılı yazı ile sonuçlandırılmış olup, bahse konu hizmet alımı işinin 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi hükmü kapsamında istisna alımına konu olamayacağı belirtilmiştir. Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin 31.01.2021 tarihinde bitecek olması sebebiyle kalan sürede konuya ilişkin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden temin edilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşinin 4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulü yöntemiyle temin ve tesisi mümkün olamayacağından 4734 sayılı Kanunun 21. maddesi (b) bendi pazarlık usulü yöntemiyle temin ve tesisi uygun görülmekte; 3 ay süre ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Alım İşi ihalesine çıkılması

hususları………..” denilerek Genel Müdürlüğe 21/b pazarlık usulü yöntemiyle 3 ay süreli iş

sağlığı ve güvenliği hizmet alım yetkisi verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, “ …Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecektir. Kanun’un 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre, açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleri olup, pazarlık usulü istisna usulüdür.

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinin varlığı nedeniyle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesi için, idarelerin planlama, programlama, organizasyon ve ihtiyaçların önceden tespit edilememesi gibi idarenin fonksiyonunu ve görevini gereğince ifa edememesinden kaynaklanan haller haricinde, ortaya çıkan olayın; ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce idare tarafından “öngörülemez”, “olağan dışı” ve “idarenin iradesinden bağımsız” olmalıdır.

Şirket yetkilileri, Kamu İhale Kurumuna istisna başvurusu yapıldığını ancak istisna başvurusuna olumsuz cevap geldiğinden ve aradaki açık ihaleye çıkma süreleri yeterli olmadığından dolayı hizmetin aksamaması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün “İSG Katip Sisteminde Yasal Olarak Bulundurulması Gereken” iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin istihdamı için ivedilikle 21/b ihale usullerine göre alım yapıldığını belirtmektedir.

Konu bu bağlamda incelendiğinde, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşinin” 4734 sayılı Kanun’un 3/g kapsamında gerçekleştirilmesine yönelik Kamu İhale Kurumu’na yapılan başvurunun olumsuz sonuçlanabileceğinin Şirket tarafından dikkate alınması ve ihale sürecine ilişkin bir zamansal planlamanın yapılması gerekirdi. Başvuru sonucunun olumsuz çıkmasının, Kanun’da belirtilen “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hususunu karşılaması mümkün değildir.

Sonuç olarak, söz konusu gerekçelere dayalı olarak bu ihalenin, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile şartları açıklanan 21/b pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.