2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

İdarenin, Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, gerekli imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini yapmadığı, hazırlayacağı beş yıllık imar programında yer alması gereken bölge ve genel otopark alanı oluşturmadığı, otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacını karşılayamadığı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına dair denetleme faaliyetinde bulunmadığı görülmüştür.

22.02.2018 tarih 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin geçici 1’inci maddesinde, Belediye veya valiliklerin imar planı sınırları içerisinde kalan alanlardaki yerleşmenin projeksiyon nüfusunun otopark ihtiyacını tespit ederek, bu ihtiyacın karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini en geç iki yıl içinde yapmaları, planların yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içinde ise bu planı tatbik etmek üzere beş yıllık imar programını hazırlayarak bu süre içerisinde uygulamaları gerektiği,

Yönetmeliğin “Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı” başlıklı 11’inci maddesinde, İdarelerin, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevli oldukları, Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yapı kullanma izin belgesi tarihinden itibaren beş yıl içerisinde denetlemekle yükümlü oldukları,

“Otopark bedeline ilişkin hükümler” başlıklı 12’nci maddesinde, otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili idarece karşılanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12’inci maddesi ile, İdarelerce bedel alınmış olan parseller için bölge otoparklarını ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde tamamlamaları gerektiğine dair hüküm konulmuştur.

Otopark Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin yapılan incelemelerde, İdarenin;

-Bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini 01.06.2018 tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde yapması gerektiği halde bu konuda bir çalışma yapmadığı,

-Yapması gereken imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini tatbik etmek üzere beş yıllık imar programını hazırlayamadığı ve bu süre içerisinde uygulayamadığı,

-Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına dair, yapı kullanma izin belgesi tarihinden itibaren beş yıl içerisinde yapması gereken denetleme faaliyetinde bulunmadığı,

-Bölge ve genel otopark yapmadığı için, otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacını karşılayamadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından verilen cevapta, bulgu konusu hususa iştirak edildiği, bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik bazı alanlar için imar planı revizyonları veya değişiklikleri çalışmalarınının yapıldığı (01.06.2018 tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde yapması gerektiği halde) belirtilmiş, bulguda yer alan, yapılması gereken imar planı revizyonlarını veya değişikliklerini tatbik etmek üzere beş yıllık imar programınının hazırlanamaması ve bu süre içerisinde uygulanamaması konusu ile Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılardaki otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına dair, yapı kullanma izin belgesi tarihinden itibaren beş yıl içerisinde yapılması gereken denetleme faaliyetinde bulunulmaması konusuna değinilmemiştir.

Ayrıca, Batman merkezinde bölge ve genel otoparklar için herhangi bir bölge otopark alanı olmadığı için kamulaştırma yoluyla elde edilebilmesi mümkün görünmediği, bu konuda mevzuat gereği gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir.

İdarenin Otopark Yönetmeliği hükümleri gereğince yükümlü ve sorumlu olduğu iş ve işlemleri yapması gerekmektedir.