Belediye Şirketlerinin Kamu ve Devlet İhale Kanunları Kapsamındaki Durumu ve İstisnalar

Belediye şirketleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmaktadır.
Kanun’un 2’nci maddesine göre, il özel idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.
Kanun’un 3’üncü maddesinin g fıkrasına […]

Sayıştayın Belediye Şirketlerini Denetleme Yetkisinin Hukuki Dayanağı ve Kapsamı

Bilindiği üzere, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesinde Sayıştayın denetim alanı düzenlenmiştir. Buna göre, Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu […]

Belediye Şirketlerinin Mali Denetimi

Şirketlerin mali denetimi, şirketin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi içermektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci ve Geçici 1’inci maddeleri uyarınca tâbi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olan gerçek veya tüzel kişi tacirler, münferit veya konsolide […]

Belediye Şirketlerince Düzenlenecek Finansal Tablolar ve Temel İlkeler

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine (MSUGT) göre düzenlenmesi gereken mali tablolar yedi adettir:

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Öz kaynaklar Değişim Tablosu
Fon Akım Tablosu
Kâr Dağıtım Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu

Yukarıda belirtilen mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu temel mali tablo, diğerleri ise ek mali tablolardır.
Bir mükellefin 2020 yılı aktif toplamının 27.682.100,00.-TL’yi veya net satışları toplamı 61.515.200,00.-TL’yi aşması halinde, 2021 yılında […]

Belediyeler İle Belediye Şirketleri Arasındaki İlişki

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70’inci maddesine göre, belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilmektedir. Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının “i” bendine göre, belediye meclisinin kararıyla Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulması mümkündür. Kurulmuş bir şirketten ayrılmak, şirkette sermaye artışına gitmek için de meclis kararı gerekmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir […]

Belediyelerin Şirket Kurabilme Yetkisinin Hukuki Dayanakları

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ‘inci maddesinin birinci fıkrasının “i” bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında, Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek sayılmış olup 70’inci maddesinde de belediyelerin kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabileceği hüküm […]

Belediye Şirketlerinde Sayıştay Denetiminin Aşamaları

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda düzenlenen denetimin genel esasları, denetimin planlanması, denetim programının hazırlanması ve uygulanması ile raporlanması ve raporların TBMM’ye sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi ve sonuçların izlenmesinden oluşan denetim süreçleri bakımından şirketlerin denetimi, diğer kamu idarelerinin denetiminden farklı tutulmamıştır. Denetim sürecine ilişkin ikincil mevzuat ve Düzenlilik Denetim Rehberinde de şirketlerin denetim planlaması ve […]

Belediye Şirketlerinde Genel Kurul

Genel kurul şirket pay sahiplerinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Şirket pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.
6102 sayılı Kanun’un 409’uncu maddesine göre genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde olabilir. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun […]