2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Verilen mahkeme kararının tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmesi neticesinde ödenmiş bulunan teminat bedelleri, 136/236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı yerine 196 Personel Avansları Hesabında izlenmektedir.

26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” bölümünün “C-Hesap Planı Açıklamaları” başlığı altında; ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacaklardan, en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen alacakların 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında, bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakların 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında takip edileceği belirtilmiş olup, personel ile işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların ise 196 Personel Avansları Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede; işten çıkarılmış personeller tarafından açılan iki ayrı davada Şirket aleyhine karar verildiği ve Şirketin bu kararları tehir-i icra talepli olarak temyiz etmesi neticesinde icra dairelerine 133.300 TL teminat bedeli yatırdığı görülmüştür. Bu teminatlardan 29.300 TL 2018’den beri, 104.000 TL ise cari yıldan itibaren 196 Personel Avansları Hesabında izlenmektedir.

İcra dairesine yatırılmış bulunan ve diğer çeşitli alacak sınıfında bulunan teminat bedellerinin hatalı hesapta takip edilmesi sebebiyle, bilançoda 196 Personel Avansları Hesabı 133.300 TL fazla, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 104.000 TL ve 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı da 29.300 TL noksan gözükmektedir.

Kamu İdaresi, düzeltme kayadının 2022 yılı içinde yapıldığını belirtmiştir.