2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Günübirlik ya da apart olarak kiralanan yerlerin su aboneliklerinin işyeri abonesi yerine konut abonesi üzerinden düzenlenip faturalandırıldığı tespit edilmiştir.

ASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde Abone, “İdarenin su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler”, olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmelik’in “Kullanım yeri bakımından abone türleri” başlıklı 16’ncı maddesinde Mesken abonesi, “Barınma gayesiyle oturulan yerlerde içme ve temizlik amacıyla su kullanan ve kirleten aboneler”, İşyeri abonesi; “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek için maddi olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği taşınmazlara verilen abonelikler” olarak düzenlenmiştir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Vergi Değerini Tadil Eden Sebepler” başlıklı 33/3’üncü maddesinde, bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline dönüştürülmesi vergi değerini tadil eden sebeplerden birisi olarak belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesine göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Yine 213 sayılı Kanun’un 156’ncı maddesinde, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerler “işyeri” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, mükelleflerin ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin iş yeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olma özelliği taşıması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde, konaklama yeri olarak günlük kiraya verilen veya apart olarak tanımlanan yerlerin, ticari faaliyetin icrasına tahsis edilmeleri nedeniyle iş yeri sayılmaları gerektiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Nitekim bu konu özelinde muhtelif Vergi Dairesi Başkanlıklarınca verilen muktezalar da bu yöndedir.

Adana ilinde günübirlik kiralanan evler ve apart olarak kiralanan yerlerle ilgili olarak Adana İl Emniyet Müdürlüğünden alınan detaylı listeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yerlerin ASKİ Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde işyeri üzerinden düzenlenmesi gereken su aboneliklerinin birçoğunun konut tarifesi üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla günübirlik kiralanan veya apart olarak tanımlanan yerlerin abonelikleri ile ilgili saha araştırma, inceleme ve keşiflerin yapılarak abonelik türü, tarifesi ile teminat bedellerinde gerekli değişikliklerin uygulanması; mevcut bilgi ve veriler çerçevesinde geriye dönük gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.