2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Faaliyet alacaklarına ilişkin tahsil edilen tutarların 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedildiği, ay sonlarında yapılan tahsilat tutarında borç kaydı yapıldığı ve tahakkuk işlemlerinin bu hesapta takip edilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 86’ncı maddesinde, bu hesabın mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklarının ve bunlardan yapılan tahsilat ve terkinlerin izlenmesi için kullanılacağı, “Hesabın işleyişi” başlıklı 88’inci maddesinde ise tahakkuk eden gelirlerin bu hesaba borç, kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatların ise alacak kaydedileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere ilgili servislerince tahakkuk işlemi bildirildiğinde 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç kaydının yapılması ve tahsilatı gerçekleşen tutarların ise alacak kaydı yapılması gerekmektedir.

Muhasebe kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, faaliyet alacaklarına ilişkin tahsil edilen tutarların 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedildiği ve ay sonlarında bu tutar kadar bu hesaba borç kaydı yapıldığı tespit edilmiştir.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilk olarak alacak kaydı, ay sonlarında ise borç kaydı yapılması, hesabın, muhasebe standartlarına göre ihdas edilme amacı olan tahakkuk eden alacakların ve bu tahakkuklardan ne kadarının tahsil edildiğini mali tablolarda doğru ve tam olarak gösterme amacını yerine getirmemesine neden olmaktadır.

Başkanlık tarafından tüm tahakkuk eden alacakların değil sadece tahsil edilen alacakların sonradan tahakkukunun yapılması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı olup mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi sunmasına engel teşkil etmektedir.

Bu itibarla faaliyet alacaklarına ilişkin tahakkuk eden tutarların 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabında izlenmesi ve mevzuatın öngördüğü şekilde ilgili kayıtların yapılması gerekmektedir.