2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin gecekondu fonu kapsamındaki gelirlerinin, mevzuatta belirtilen yerler yerine cari harcamalarda kullanıldığı görülmüştür.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12’nci maddesinde, bu Kanun’daki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla temin edilen gelirlerin, ilgili belediyelerce açılacak özel hesaplarda toplanarak birer fon teşkil edileceği belirtilmektedir.

Aynı Kanun’un 13’üncü maddesinde de, 12’nci madde gereğince teşkil edilen fonda toplanan paraların, belediyelerce, Toplu Konut İdaresinin izni alınmak şartıyla; bu Kanun’daki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, Toplu Konut İdaresince onanan plan ve projelere göre halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında, ıslah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin Toplu Konut İdaresince onanan projelerine göre yapılmasında veya onarılmasında ve kendi bütçe imkanlarıyla karşılanamayan ve fakat bu Kanun gereğince yapılması gereken tespit, harita alımı, plan ve projelendirme hizmetlerinde kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere ilgili fonda biriken paralar 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde açıklanan yerlerde kullanılabilecek, bunun dışındaki yerlerde kullanılamayacaktır.

Belediyenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; gecekondu fonu kapsamındaki gelirlerin 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde açıklanan yerlerde kullanılması gerekmesine rağmen Belediyenin cari harcamalarında kullanıldığı görülmüştür.

Belediyenin gecekondu fonu kapsamındaki gelirlerinin, mevzuatta belirtilen yerlerde kullanılması gerekmektedir.