2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince açılması gereken fon hesabının açılmadığı görülmüştür.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12’nci maddesinde; Kanun’da belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi için aynı Kanun’da belirtilen kaynaklardan sağlanacak gelirlerin ilgili belediyeler adına bankada açılacak özel hesaplarda toplanarak birer fon teşkil edileceği, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5’nci maddesinin beşinci fıkrasında; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla %10’unun ilgili belediyelerin 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılacağı, kalan kısmından ise ilgili belediyeye %30, varsa büyükşehir belediyesine %10 oranında pay verileceği, aynı maddenin 9’ncu fıkrasında belediyece satılan taşınmazların satış bedellerinin alıcıları tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılacağı, bu bedellerin hiçbir şekilde haczedilemeyeceği ve tahsil edilen bedellerden beşinci fıkraya göre pay ayrılacağı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 18’nci maddesinin ikinci fıkrasında; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12’nci maddesi gereği kurulan fonda toplanacak paraların gelir bütçesinin ilgili bölümüne gelir kaydedileceği, diğer taraftan gider bütçesinin ilgili tertibine tahsis amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ödenek konulacağı, bu fondan yapılan harcamalarda 775 Sayılı Kanun’da belirtilen usul ve esasların uygulanacağı belirtilmiştir.

Belediyenin hesap ve işlemleri ile mali tablolarının incelenmesinde, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre açılması gereken Gecekondu Fonu Hesabının açılmadığı görülmüştür.

Anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bankada Belediye adına bir fon hesabı açtırılarak belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından ayrılması gereken payların bu hesapta takibi gerekmektedir.