2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde herhangi bir faaliyeti bulunmayan daire başkanlığı kadrolarına mevzuata aykırı olarak atama yapıldığı görülmüştür.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’te belediye, bağlı kuruluş ve mahalli idare birliklerinde personel istihdamına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup belli başlı standart ve esaslara da yer verilmiştir. İlgili Yönetmelik’in ‘‘Kadroların Tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde “… Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz. Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinden (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan 2975 unvan kodlu “Daire Başkanı” kadrosunun ihdas edilmesi durumunda; ihdas edilen her kadro için ayrı ayrı olmak üzere; görev ve yetki alanı bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak atamaya yetkili amir tarafından belirlenir….” denilmektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenecek ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamayacaktır. Ayrıca (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan 2975 unvan kodlu “Daire Başkanı” kadrosunun ihdas edilmesi durumunda; bu kadrolar için ayrı ayrı olmak üzere görev ve yetki alanları atamaya yetkili amir tarafından belirlenecektir.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin teşkilat şeması ve personel yapısı incelendiğinde İdarenin yukarıdaki Yönetmelik gereğince norm kadro cetvellerini oluşturduğu fakat faaliyeti olan daire başkanlıkları yanında hiçbir faaliyeti olmayan 8 adet daire başkanlığının ihdas edildiği ve kullanıldığı görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca bir daire başkanlığının ihdas edilmesi durumunda bunun belirli bir görev, yetki organizasyonu v.s. olması gerektiği açıktır. Hiçbir faaliyeti, organizasyonu, personeli, bütçesi, mevzuatı v.s. olmayan sadece kadro unvanları kullanılan daire başkanlıkları ihdas edilemez.

Hiçbir faaliyeti olmayan sadece ismi daire başkanlığı olan kadroların ihdas edilmemesi ve bu kadro unvanlarının kullanılmaması gerekir.

İdare cevabında Mahalli İdare Meclisinin norm kadroda belirtilen esaslar çerçevesinde “Daire Başkanı” kadrolarını ihdas ettiğini ifade etmiştir. “Daire Başkanı” kadrolarının ihdası mevzuata uygun olmakla birlikte bu kadroların kullanımı mevzuata aykırıdır. Meclis bu konuda atamaya yetkili amire yetki vermektir. Atamaya yetkili amir mevzuata uygun olarak bu kadroların görev ve yetki alanınını belirleyip ihtiyaçlar doğrultusunda kullanacaktır. Diğer bir ifade ile “Daire Başkanı” kadrosunun ihdas edilmesi değil, hiçbir görevi olmayan ve fiilen icra edilmeyen bu kadro unvanlarının kullanılması mevzuata aykırıdır.