2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyede zorunlu bulunan engelli memur ile Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca istihdam edilmesi zorunlu personellerin istihdam edilmediği tespit edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesinde engelli personel çalıştırma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Buna benzer bir düzenleme 07.02.2014 tarih ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te detaylı şekilde düzenlenmiştir. Anılan mevzuat hükümleri gereğince İdareler çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırması zorunludur.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasında; haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların kamu kurumlarında istihdamı düzenlenmiş; aynı fıkranın (a) bendinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde birinin bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılacağı, serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir personelin bu madde kapsamında istihdam edileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede Belediyenin 657 sayılı Kanun’un anılan hükümleri ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince zorunlu personelleri istihdam etmediği görülmüştür. Anılan mevzuat hükümleri gereğince istihdam edilmesi gereken zorunlu personel için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalıdır.