2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen engelli memur sayısının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca öngörülen oranda olmadığı görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesinde; kurum ve kuruluşların bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli memur çalıştırmak zorunda olduğu, %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadro sayısının dikkate alınacağı, engelliler için sınavların merkezi olarak yapılacağı, engelli açığı bulunan kamu kurumunun bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini, her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına (DBP) (2 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 3’üncü maddesine istinaden Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na) bildirmek zorunda olduğu, DPB’nin (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın) kurumların bildirimi üzerine engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabileceği ifade edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesine istinaden çıkarılan 07.02.2014 tarih ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te, engelli tanımı yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel istihdamına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik’in “Kadroların tahsisi” başlıklı 10’uncu maddesinde ise; Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamalarının esas olduğu, engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edileceği ve engelli personelin istihdam edileceği birimlerin engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirleneceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesinin norm kadro durumuna göre dolu kadro sayısının 1715 olduğu, bunun % 3’üne tekabül edeceği üzere 51 engelli memur istihdam edilmesi gerekirken hali hazırda istihdam edilen engelli memur sayısının toplamda 22 olduğu, 02.02.2022 tarihinde Bakanlığa 5 kişilik engelli memur talebi yapıldığı, bu haliyle istihdam edilen engelli memur oranının yaklaşık %1,28 oranına tekabül ettiği tespit edilmiştir.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranı yüzde kırk ve üzerinde olup çalışabilir durumda olan vatandaşların iş gücü piyasası ve çalışma ortamında istihdamının sağlanması 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile tanımlanan amaçlara yöneliktir.

Bu itibarla, Büyükşehir Belediyesinin memur kadrolarının %3’üne tekabül eden oranda engelli memur istihdam etmemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a aykırılık teşkil etmektedir.