2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye sınırları içinde olup asansörü ve kalorifer veya klima tesisatı bulunan bazı binaların emlak vergisine esas vergi değerleri hesaplanırken asansör, kalorifer veya klima tesisatı farklarının hesaplamaya dahil edilmediği görülmüştür.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Matrah” başlıklı 7’nci maddesinde bina vergisinin matrahının, binanın yine aynı Kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Vergi değeri” başlıklı 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;

Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan yönetmelik hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,

Hesaplanan bedeldir” hükmüne yer verilmiştir.

49 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre binalarda vergi değerinin hesabında binanın dıştan dışa yüzölçümü ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvelde yer alan ortalama rakamın çarpılacağı; bu çarpım sonucu ortaya çıkacak rakama, varsa %6 oranında asansör, %8 oranında kalorifer veya klima tesisatı farkı ilave edileceği belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediye sınırları içerisinde bina vergisine tabi 165.663 adet mükellefiyet bulunduğu ancak bunlardan sadece 35.524 adet mükellefiyette kalorifer ya da klima tesisatı farkının vergi değeri hesaplamasına dahil edildiği; asansör, kalorifer ya da klima tesisatı bulunduğu anlaşılan aynı apartmanda/sitede bulunan dairelerden ise 18.448 adet mükellefiyette kalorifer ya da klima tesisatı farkının, 1.892 adet mükellefiyette ise asansör farkının vergi değeri hesaplamasına dahil edilmediği; bunun sonucunda da emlak vergilerinin eksik tahakkuk ettirilerek gelir kaybına sebep olunduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla Belediyenin gelir kaybını önlemek ve adaleti sağlamak için ilçe sınırları içerisinde asansör, kalorifer veya klima tesisatı bulunan dairenin bina vergi değerlerine yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde belirtilen farkların ilave edilmesi gerekmektedir.