BLOG YAZILARI

 

“Genel Müdürlüğü tarafından opera binasının yangına karşı korunması için … Ltd. Şti.’den doğrudan temin yoluyla satın alınan malzemelerin montajı yapılmadığı halde bedelinin ödenmesi sonucu oluşan … TL tutarındaki kamu zararı hakkında, … sayılı Ek İlam’ın …’inci maddesiyle verilen tazmin hükmüne ilişkin olarak Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi … ile Diğer Sorumlular … ve … tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan dilekçeler üzerine Temyiz Kurulu tarafından verilen … tarih ve …, …, …, … tutanak numaralı bozma kararları çerçevesinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi. …

… Sayıştay tarafından kamu zararının tazminine hükmedilebilmesi için; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin bulunması; bu işlem veya eylem sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması ve bu durum ile karar veya eylem arasında illiyet bağının bulunması şartlarının birlikte oluşması gerekmektedir.

Yapılan incelemede;

doğrudan temin yöntemi ile alınan malzemenin tam ve eksiksiz olarak Kurum deposuna teslim edildiği ve buna ilişkin taşınır kayıtlarının yapıldığı, malzeme montajının ise Kurum tarafından gerek sahne temsillerinin devam etmesi gerekse restorasyon projesi kapsamında yeni imalatların yapılacak olması, akabinde de idari soruşturmanın başlamış olması gerekçesi ile durdurulduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca alınan malzemelerin nitelik bakımından emsal alınacak standardını belirten herhangi bir teknik şartnamenin veya sözleşmenin mevcut olmamasından dolayı, muayene ve kabul komisyon üyelerinin söz konusu malzemelerin kabulü esnasında niteliğinin, TSE’ye veya herhangi bir laboratuvara numune gönderilerek kontrol edilmesi gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Bu itibarla,

eksik imalat gerekçesi ile hesaplanan kamu zararının, sorumlu tutulan kamu görevlilerinin kusurlu karar, işlem ve eylemleri neticesinde oluşmadığı görüldüğünden, bahse konu olayda 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesinde tarif edildiği şekliyle bir kamu zararının söz konusu olmadığı

anlaşıldığından … TL ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.” (Sayıştay)

Malimevzuat.com.tr