2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlara ait bakım onarım adı altında yapılan giderlerin belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür.

10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’in “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde:

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların birbirlerine bedelsiz olarak tahsis ve devri ile; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu idarelerine tahsis ve devir işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

“Tahsisli taşınmaza ilişkin giderler” başlıklı 7’nci maddesinde:

Tahsisli taşınmazlarla ilgili olarak harcamalara katılma payı da dâhil olmak üzere her türlü malî yükümlülükler ve diğer giderler, tahsis yapılan kamu idaresi tarafından ödenir.” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

…” hükmü uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların bakım ve onarım giderlerinin üstlenilmesi için Meclis Kararı alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen taşınmazlara ait bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat uyarınca tahsisli taşınmazlarla ilgili olarak (harcamalara katılma payı da dâhil olmak üzere) her türlü mali yükümlülük ve diğer giderlerin, tahsis yapılan kamu idaresi tarafından ödenmesi gerekmektedir.