2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Balıkesir Belediyesinin 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir olmasıyla 2014 yılında Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararına Göre Belde ve İlçe Belediyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devrolunan taşıtlardan gerekli işlemlerinin yapılamaması nedeniyle henüz belediye envanteri ve muhasebe kayıtlarına alınmamış taşıtların olduğu görülmüştür.

6360 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesinde:

Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir.”

Geçici 2’nci maddesinde:

1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde bildirir (…) ”

Geçici 7’nci maddesinde:

“Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.

denilmek sureti ile devir olan taşınır ve taşınmazlarla ilgili uygulanacak usuller karar altına alınmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin:

5’inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelik’te belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu olduğu,

6’ncı maddesinde, taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları arasında kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak olduğu,

32’nci maddesinde ise kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulacak sayım kurulu tarafından sayımının yapılacağı, ifade edilmiştir.

Adı geçen Komisyon listelerinde ve belediyede fiilen bulunmasına rağmen söz konusu taşıtların envanter ve muhasebe kayıtlarına alınmasını teminen gerekli işlemlerinin yapılmaması, ilgili harcama birimlerinin ve mali hizmetler biriminin varlıkların korunması konusundaki ön mali kontrol dolayısıyla iç kontrol yükümlülüklerini yeterince yerine getiremediklerini göstermektedir.

Yapılan incelemede; Balıkesir Belediyesinin 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir olmasıyla 2014 yılında Belde ve İlçe Belediyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devrolan taşıtlar arasından belediye envanteri ve muhasebe kayıtlarında olmayan araçlarla ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

  • a) Adı geçen Komisyon kararı ile Belediyeye devrolan ancak hacizli olması sebebiyle devir işlemleri tamamlanamayan dolayısıyla fiilen kullanıldığı halde belediye envanteri ve muhasebe sistemine kaydedilemeyen taşıtların olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla aşağıda ayrıntısı gösterilen söz konusu taşıtların hacizlerinin kaldırılmasına yönelik işlemlerin en kısa zamanda yapılması akabinde de envanter ve muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

Tablo 10:Hacizli Olup Devri Yapılamayan Taşıtlar

Plaka

Cinsi

Marka

Model Yılı

Açıklama

Devreden İdare

Devralan İdare

10 E 1942

Resmi Otobüs

BMC

2003

HACİZLİ

KARŞIYAKA BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 YH 524

MİNÜBÜS

PEUGETO

1998

HACİZLİ

MUTLU

KÖYÜ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 YR 119

OTOBÜS

   

HACİZLİ

AYVALIK BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 RD 823

OTOBÜS

BELDESAN

1992

HACİZLİ

AYVALIK BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 FS 134

OTOBÜS

MAN

1984

HACİZLİ

AYVALIK BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 YE 909

OTOBÜS

MERCEDES

1983

HACİZLİ

AYVALIK BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 AN 787

OTOBÜS

MERCEDES

1983

HACİZLİ

AYVALIK BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 E 1396

OTOBÜS

MERCEDES

1985

HACİZLİ

ERDEK

BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 E 1398

İTFAİYE

ARACI-

MERDİVENLİ

ARAZÖZ

BMC

1983

HACİZLİ

ERDEK

BELEDİYESİ

İTFAİYE D.BŞK

10 E 4210

OTOBÜS

MERCEDES

1986

HACİZLİ

ERDEK

BELEDİYESİ

ULAŞIM     VE

RAYLI   SİSTEM

D.BŞK.

10 E 3965

RAMZEY MOBİLET

İTFAİYE

 

HACİZLİ

ERDEK

BELEDİYESİ

İTFAİYE D.BŞK

  • b) Adı geçen Komisyon kararı ile Büyükşehir Belediyesine devrolan ancak karara ekli listelerde sehven hatalı yazılan plakalar sebebiyle belediye envanterine ve muhasebe sistemine kaydedilemeyen taşıtların bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla aşağıda ayrıntısı gösterilen söz konusu taşıtların Valilik ile yapılacak yazışmalar sonucunda doğru plaka kararlarının alınması ve alınan bu kararlara istinaden envanter ve muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Tablo 11: Komisyon Kararında Plakaları Sehven Hatalı Yazılan Taşıtlar

PLAKA

CİNSİ

MARKA

MODEL YILI

AÇIKLAMA

DEVREDEN İDARE

DEVRALAN

İDARE

10 AFS 66

OTOBÜS

OTOKAR

2009

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

KUŞCENNETİ

ULAŞIM RAYLI SİS.D.BŞK.

10 DN 937

PEUGEOT

MİNİBÜS

2009

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

BALIKESİR BELEDİYESİ

FEN    İŞLERİ

D.BŞK.

10 E 8924

İtfaiye

Ford Cargo

1989

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

KARŞIYAKA BELEDİYESİ

İTFAİYE

D.BŞK.

10 HK 6013

ARAZÖZ-

İTFAİYE

FORD CARGO

1986

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

SALUR BELEDİYESİ

İTFAİYE

D.BŞK.

10P5950

İTFAİYE

FORD

1990

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

BÜYÜKYENİCE

BELEDİYE

İTFAİYE

D.BŞK.

10 RD 101

OTOBÜS

BMC

2004

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

PELİTKÖY BELEDİYESİ

ULAŞIM RAYLI SİS.D.BŞK.

10 SR 019

OTOBÜSLER

TEMSA PRESTİJ

2011

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

GÖBEL BELEDİYESİ

ULAŞIM RAYLI SİS.D.BŞK.

10 UT 533

TRAKTÖR

STAYER

 

Sehven    hatalı

yazılan plakanın valiliğe yazılarak düzeltilmesi

BİGADİÇ BELEDİYESİ

SAĞLIK

SOS.HİZ.D.BŞK.

10 KS 615

KAMYONET

FORD

2006

Sehven    hatalı

yazılan plakanın

EDREMİT BELEDİYESİ

ULAŞIM RAYLI SİS.D.BŞK.

       

valiliğe yazılarak düzeltilmesi

   
  • c) Adı geçen Komisyon kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devrolan hurda vasfında taşıtların olduğu tespit edilmiştir.

Hurda niteliğinde olan ve aşağıda ayrıntısı gösterilen söz konusu taşıtlarla ilgili olarak öncelikle Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre kayıtlı değerleri (ya da tespit edilen değeri) ile Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek envantere ve 254 Taşıtlar Hesabı ve 600 Gelirler Hesabı ile muhasebe kayıtlarına alınması, akabinde anılan Yönetmelik’in, 10’uncu maddesi (c) fıkrası ve 28’inci maddesi gereklerinin yerine getirilerek hurdaya ayırma işlemleri tamamlanmak suretiyle envanter kayıtlarından çıkarılması bu işleminde muhasebeye yansımasının 254 Taşıtlar Hesabından çıkarılarak 294 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Hesabına kaydı ile yapılması gerekmektedir.

Tablo 12: Hurda Niteliğinde Olan Taşıtlar

PLAKA

CİNSİ

MARKA

MODEL YILI

AÇIKLAMA

DEVREDEN İDARE

DEVRALAN İDARE

10 E 9391

OTOBÜS

OTOBÜS

SOLOSANOS

Mevzuat hükmü uyarınca hurdaya ayrılacak

MARMARA BELEDİYESİ

ULAŞIM    RAYLI

SİS.D.BŞK.

10 KR 405

VİDANJÖR

ARAZÖZ

FORD

1980

Mevzuat hükmü

uyarınca hurdaya

ayrılacak

KADIKÖY

BELEDİYESİ

İTFAİYE D.BŞK.

10 SA 342

Kamyonet

Dacia

1990

Mevzuat hükmü

uyarınca hurdaya

ayrılacak

ÜMİTELİ KÖYÜ

DESTEK HİZ.D.BŞK.

10 RA 383

OTOBÜS

FIAT 50C

1983

Mevzuat hükmü

uyarınca hurdaya

ayrılacak

KARAAĞAÇ BELEDİYESİ

ULAŞIM    RAYLI

SİS.D.BŞK.

10 RN 485

OTOBÜS

   

Mevzuat hükmü

uyarınca hurdaya

ayrılacak

BURHANİYE

BELEDİYESİ

ULAŞIM    RAYLI

SİS.D.BŞK.