2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Büyükşehir Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen iş yerleri arasında ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar olduğu görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre “büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerleri büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerleri”,

(j) bendine göre “gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri”

(l) bendine göre “yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparkları”,

(t) bendine göre “imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları”,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 80’inci maddesine göre “akaryakıt istasyonlarını” ve

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesinin yedinci fıkrasına göre “alışveriş merkezlerini” ruhsatlandırmak yetkisi büyükşehir belediyelerine tanınmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’inci maddesinde ise Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek (…)” hükmü ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluğunda olan yerler belirlenmiştir.

5216 sayılı Kanun’un “Büyükşehir belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de “7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri” büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen ve bulvar, cadde veya ana yollar üzerinde bulunan 81 adet işyerinin ilan ve reklam vergisi mükellefiyet kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen işyerlerinin tespitinin yapılarak ilan ve reklam alanları kullanan işyerleri için vergi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekir.