2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Altyapı kazı çalışmalarından elde edilerek Büyükşehir Belediyesi hesaplarında toplanan zemin tahrip ücretlerinden Belediyeye gönderilmesi gereken payların takip ve tahsilinin yapılmadığı görülmüştür.

24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren değişiklik öncesinde Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin “Hesabın oluşumu ve geliri” başlıklı 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin cadde bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirlerin büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanacağı, sokakların kazısından elde edilen gelirlerin ilgili belediyeye aktarılacağı ve bu paraların büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılacağı belirtilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik hükmüne göre 24.12.2020 tarihi öncesinde ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında bulunan yerlerde yapılacak kazı çalışmalarından doğan gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanacak, toplanan bu gelirlerden belediyelere düşen paylar da büyükşehir belediyesi tarafından ilgili ilçe belediyelerine gönderilecektir.

Yapılan incelemede Büyükşehir Belediyesi adına açılan hesapta toplanıp Belediyeye gönderilmesi gereken zemin tahrip ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmediği ve Belediye tarafından söz konusu ücretlerin tahsiline yönelik gerekli takip işlemlerinin yeterli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmediği tespit edilmiştir.

Söz konusu bu durum nedeniyle Belediye önemli bir gelir kaynağından mahrum kalmış, bu ise Belediyenin mali tablolarında gelirlerinin olması gerekenden daha düşük görünmesine sebebiyet vermiştir.

Kamu idaresi cevabında, zemin tahrip ücretlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesinden tahsili için İller Bankasına yazı gönderildiği belirtilmiştir.