2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Gölbaşı Belediyesinin gelir kalemlerinden olan at yarışlarından toplanan eğlence vergisi payının Ankara Büyükşehir Belediyesinden tahsili ile ilgili muhasebe kayıtları incelenmiş ve uyumsuzluk olduğu görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesi (c) bendinde; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra, kalan % 50’lik kısmı, büyükşehir belediyesi gelirleri olarak sayılmıştır.

Büyükşehir belediyesince müşterek bahislerden elde edilen eğlence vergisi gelirlerinden ilçe belediyelerine pay verilmesi gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinden edinilen hasılat bilgilerine göre at yarışlarıyla ilgili olarak Gölbaşı Belediyesine gönderilmek üzere kayda alınan 490.926,92 TL eğlence vergisinin 76.449,04 TL’si mahsuplaşılmış, 31.12.2021 tarihi itibarıyla 414.477,88 TL eğlence vergisinin kaldığı görülmüştür. Oysa Gölbaşı Belediyesinin muhasebe kayıtları incelendiğinde 2021 yılında 129.182,23 TL mahsuplaşılmış ve 549.014,50 TL eğlence vergisi payının kaldığı görülmektedir. Bu farklılığın neden kaynaklandığı anlaşılamamıştır.

Yukarıdaki duruma benzer uyumsuzlukların ortadan kaldırılması için İdarece 23.05.2022 tarihinde konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesine yazılan yazının takibi ve bu sayede sağlıklı muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.