2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin yapmış olduğu bazı doğrudan temin alımlarının belli bir süreyi içermesine rağmen sözleşme yapılmadığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 22.1.1.3’üncü maddesinde, “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu doğrultuda yapılan incelemede, Belediyenin gerçekleştirdiği bazı doğrudan temin harcamalarının belli bir süreyi ihtiva ettiği ancak bu alımlar için herhangi bir sözleşme imzalanmadığı görülmüştür. Rahva bölgesi 1000 hektar alanda 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planı hazırlanması işi, Rahva bölgesi 1000 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzeltmeleri işi, Fatih Mahallesi 93/1 ve 94/1 nolu parsellerde 31947 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulaması yapım işi, Benekli Köyü 227 ada 6 parsel ve çevresi nazım ve uygulama imar planı değişikliği ve Örenlik Köyü 101 ada 40-42 ve 176 ada 1-2 parsellerde 18.madde uygulaması işinde sözleşme yapılmamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri gereğince belli bir süre ihtiva eden mal, hizmet alımı ve yapım işlerinde sözleşme yapılması gerekir.