2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmediği tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla su ve kanalizasyon hizmetleri belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında belirlenmiştir. 831 sayılı Sular Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesi, “Bir belde veya belde halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması belediyelere aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleriyle belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsili ilgili İdarece yapılmaktadır.

Yapılan incelemede, Belediye tarafından her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle meclis kararıyla bir tarife belirlendiği tespit edilmiş olup belirlenen bu tarifenin esaslarının neler olduğu ve/veya nasıl oluşturulduğuna ilişkin veriye ulaşılmamıştır.

Kamu İdaresi cevabında; su ücretinin, Bitlis Belediyesi Su İşletmesi Müdürlüğü’ nün Görev Yetki, Çalışma, Usul ve Esasları İle Su Satışı Hakkında Yönetmelik‘in “Abonenin Tükettiği su sayacının yazdığı bir okuma dönemi veya indeks yapıldığı andaki ton ile bir önceki indeks değeri arasındaki fark metreküp (ton) olarak yazılır. Belediye Meclis Kararınca belirlenen yıl içi fiyat tarifesi ile metreküp (ton) çarpılarak tahakkuk ettirilir” hükmünce yapıldığını ancak Belediye Meclisi Kararınca alınan metreküp su tarifesinin Su İşletmesi Müdürlüğü giderine göre hesaplanmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından tarife tespit esasları, abone grupları, tarifenin uygulanmasına ilişkin esaslar, yaptırımlar tarifesi, kaçak su kullanımının detaylarının belirlendiği usul ve esasların hazırlanması gerekmektedir.