2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin Performans Programı, Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum Beklentileri Raporu, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ile İç Kontrol Eylem Planı Güncellenmesi işlerinin hizmet alımı suretiyle yaptırıldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11’inci maddesinde üst yöneticilerin sorumlulukları düzenlenmiş olup madde hükmü gereğince; belediyelerde üst yönetici olan belediye başkanları, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanun’da belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri ifade edilmiştir.

Anılan Kanun’un 60’ıncı maddesinde ise belediye başkanının üst yönetici olarak Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olacak mali hizmetler biriminin görevleri sıralanmış olup buna göre; idarenin stratejik planının, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunun, performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanması belediyelerin mali hizmetler biriminin görevleri arasındadır.

İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve iç kontrol eylem planı’nın güncellenmesi konularında çalışmalar yapmaktan da bu birim sorumludur.

Yine 5018 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumlarını temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmiştir. Bu çerçevede idarelerin her yıl kurumsal mali durum ve beklentiler raporu hazırlamaları ve kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde; performans programı, faaliyet raporu, kurumsal mali durum beklentileri raporu, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu ile iç kontrol eylem planı güncellenmesi işlerinin hizmet alımı yapılmak suretiyle değil belediyenin kendi birimlerince yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; çalışmaların daha etkin ve verimli kılınmasını sağlamak için süreçlere ilişkin “Eğitim ve Sürecin Yönetilmesine İlişkin Danışmanlık” hizmetleri alımı yapıldığıStrateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği idarelerin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin hizmet alımı şeklinde yapabileceği, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması sürecinde yüklenici firmadan gerekli teknik destek sağlanması, bilgi aktarımı, tavsiyeler, mevzuata uygunluk açısından yapılması gereken iş ve işlemlerin danışmanlık hizmeti olarak alındığı, yüklenici firmanın ilgili dokümanların hazırlanmasında bir yükümlülüğünün bulunmadığı ve bulgu konusu raporların hizmet alımı yapılmaması yönünde çalışmalara devam edileceği ifade edilmiştir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinde; “Stratejik plan kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanır.” denilerek stratejik planların doğrudan kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Danışmanlık hizmeti alımı yapılabilmesi için, konunun karmaşık olması, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmesi gerekir. 5018 sayılı Kanun gereğince idareler çeşitli raporları 2006 yılından itibaren düzenli olarak hazırlamaktadırlar. Etimesgut Belediyesi ise bu tarihten 2021 yılı sonuna kadar bu plan ve raporlar için sürekli danışmanlık hizmeti alımı yapmaktadır. Bu danışmanlık hizmet alımları sonucu idare personelinin bu plan ve programları hazırlayacak deneyime sahip olması gerekir. İşin özel uzmanlık gerektirmediği dikkate alındığında bu kadarlık sürede alınan danışmanlık hizmetlerine rağmen tekrar danışmanlık hizmeti alınması bu alımların söz konusu raporların hazırlanmasına yönelik olduğunu ve danışmanlık hizmeti olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Doğrudan temin yöntemi ile yapılan bu işlere ait teknik şartnameler incelendiğinde de söz konusu alımların eğitim ve danışmanlık hizmeti olmadığı, söz konusu plan ve programların hazırlanarak idareye sunulması işi olduğu görülmekte olup bu işlerin belediyenin kendi birimlerince yerine getirilmesi gerekmektedir.