2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin gelirlerinin takip ve tahsilinde mevzuatta belirlenen süreçlerin tam ve sağlıklı bir şekilde işletilmediği, bu nedenle bazı gelir kalemlerinde tahakkuk-tahsil oranının düşük kaldığı, bu durumun Belediyenin mali durumu üzerinde olumsuz etki oluşturduğu görülmüştür.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini sağlama sorumluluğu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince öncelikle üst yöneticidedir. Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinde de belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etme sorumluluğunun belediye başkanında olduğu açıkça hükme bağlanmıştır.

Üst yöneticiler bu sorumluluğun gereğini, 5018 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinde açıkça görevli kılınan mali hizmetler birimi aracılığıyla yerine getirecektir. Anılan Kanun’un 38’inci maddesinde ise yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda Belediyenin vergi/kira/para cezası gelirlerinin de tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasına ilişkin görev ve sorumluluk üst yönetici ile Mali Hizmetler Müdürlüğündedir.

Yapılan incelemede, Belediyenin bazı alacaklarına ilişkin tahsilat oranlarının düşük kaldığı, bu durumun ise Belediyenin mali durumunu olumsuz etkilediği görülmüştür.

Tablo 11:Bazı Gelir Kalemlerinin Tahakkuk Ta

hsilat Oranı

Gelir Türü

Toplam Tahakkuk

(TL) (A)

(A)

Yılı Net Tahsilatı (TL)

(B)

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk (TL)

Tah. Tahsilat Oranı (%) (B/A)

Diğer İdari Para Cezaları

9.363.641,08

1.438.005,47

7.919.421,36

15,36

7326 sayılı Kanun Kapsamında

Katsayı Tutarı

710.838,13

118.412,81

591.880,02

16,66

Diğer Harcamalara Katılma Payları

728.830,48

121.547,13

607.283,35

16,68

Konutlara Ait Çevre Temizlik

Vergisi

4.996.043,04

921.244,29

4.043.453,20

18,44

Diğer Vergi Cezaları

6.517.957,24

1.472.270,66

5.036.271,29

22,59

İşgal Harcı

9.432.596,90

2.246.208,49

7.182.188,17

23,81

İlan ve Reklam Vergisi

1.607.064,20

460.665,26

1.139.564,49

28,67

İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

2.357.568,22

1.042.919,41

1.306.594,81

44,24

Arazi Vergisi

592.095,66

288.608,98

290.439,02

48,74

Arsa Vergisi

41.244.064,18

21.162.760,38

17.942.682,34

51,31

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

5.795.749,97

3.370.591,05

2.357.038,48

58,16

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri

16.679.607,04

10.172.283,12

6.507.323,92

60,99

Bina Vergisi

111.054.817,90

68.466.329,03

42.287.562,90

61,65

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere tahakkuk oranları bazı gelir çeşitlerinde düşük olarak gerçekleşmiştir.

Bu itibarla, iş ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılmasını, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, mükellefler arasında vergi adaletinin sağlanmasını teminen, gelirlerin zamanında tahsilini sağlamaya yönelik sistemin kurulması, etkin bir şekilde işletilmesi ve hukuki prosedürlerin kanunlarda belirtilen süreler içinde uygulanması ile ilgili olarak üst yönetici ve ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.