2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yapı ruhsatı alınmadan önce idarece verilmesi gereken su kanalizasyon durum belgelerinin sayısının belediyelerce verilen yapı ruhsatı sayısından az olduğu görülmüştür.

2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun “Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi” başlıklı 18’inci maddesinde yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, daha önce İSKİ’den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorunda olduğu, İSKİ’nin o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi vereceği, yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nde de 2560 sayılı Kanun’un 18’inci maddesine atıfta bulunarak yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek veya tüzel kişilerin daha önce ASKİ’den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorunda olduğu, genel kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında su ve kanalizasyon durum belgesi verileceği ifade edilmiştir. Daha önce genel kurul tarafından belirlenen bedel üzerinden yeniden değerleme artışları yapılarak ASKİ yönetim kurulunun 12.11.2020 tarihli kararı ile Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi bedeli 2021 yılı için KDV hariç 144,28 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarıda zikredilen mevzuat doğrultusunda yapı ruhsatı alınmadan önce bedeli mukabilinde verilmesi gereken su ve kanalizasyon durum belgesi sayısının belediye tarafından verilen yeni yapı ruhsatları ile uyumlu olmadığı görülmüştür. Başka bir ifade ile Yapı ruhsatı alan herkesin daha önce ASKİ’den su ve kanalizasyon durum belgesi almadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Ankara Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Belediyesi tarafından 2020 yılında 524 adet yeni yapı ruhsatı verilirken, ASKİ’nin Gölbaşı ilçesinde verdiği su kanalizasyon durum belgesi sayısı 452 adettir. 2021 yılı için ise Belediyenin verdiği yeni yapı ruhsatı sayısı 1272 adet iken, verilen su kanalizasyon durum belgesi sayısı 873 adettir. Sadece 2021 yılı için Gölbaşı ilçesinden alınması gereken su kanalizasyon durum belgesi bedeli KDV hariç (1272*144,28=)183.524,16 TL olması gerekirken 873*144,28= 125.956,44 TL olmuştur. Başka bir ifade ile (183.524,16- 125.956,44 =) 57.567,72 TL gelirden mahrum kalınmıştır.

Sonuç olarak, belediyelerin vermis olduğu yapı ruhsatları ve ASKİ’nin vermis olduğu su kanalizasyon durum belgesi kıyasının yapılabilmesi için belediyelerle sıkı iş birliğine gidilmeli ve bu belgenin eksikliği inşaat su aboneliği için yapılan başvurularda da önemle takip edilmelidir.